Zmiany w prawie budowlanym 2020- obowiązki inwestora

Od 19 września 2020r. zostają wprowadzone zmiany dotyczące konieczności zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczęciu budowy. Na mocy ustawy nowelizującej[i] ustawę prawo budowlane[ii], porządkującymi, wynikającymi ze zmiany zapisu art. 29 P.B.

Nowe prawo budowlane- rozpoczęcie budowy

Co do zasady nadal zawiadomienie o rozpoczęciu budowy z art. 41 P.B. będzie dotyczyło inwestycji na których realizację jest wymagane pozwolenie na budowę lub tez dokonanie ,,zgłoszenia z projektem” o którym mowa w stosunku do inwestycji wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 2-4 P.B. oraz robót polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej (art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d P.B.), natomiast z obowiązku tego zwolniono wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1 P.B.).  

W obecnym stanie prawnym do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia wraz z projektem inwestor obowiązany jest dołączyć jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, bez projektu technicznego.  W związku z powyższym przy zawiadomieniu o rozpoczęciu budowy  inwestor zobowiązany będzie dodatkowo złożyć oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego przed przystąpieniem do robót budowlanych (art. 41 ust. 4a P.B.), co ma na celu uniknięcie sytuacji w której to  do rozpoczęcia  budowy miałoby dojść bez uprzedniego sporządzenia kompletnych projektów branżowych (art. 34 ust. 3 pkt 3 P.B.). Projekt techniczny danej inwestycji powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Co jeszcze ulega zmianie?

Dodatkowo inwestor w zawiadomieniu musi podać informację, kto objął obowiązki kierownika budowy oraz inwestora nadzoru inwestorskiego - jeśli został ustanowiony, oraz dołączyć kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności. Przedmiotowy zapis ma na celu zweryfikowanie spełnienia obowiązku sporządzenia projektu technicznego przed rozpoczęciem robót budowlanych, a więc potwierdzenie zapewnienia bezpieczeństwa realizacji i późniejszego bezpieczeństwa użytkowania danego zamierzenia budowlanego.

W treści przepisu art. 41 ust. 4 P.B. wykreślono sformułowanie ,,na piśmie”, które mogłoby sugerować, że zawiadomienie o rozpoczęciu budowy można składać tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Obecnie zatem nie powinno budzić wątpliwości, iż zawiadomienie to może być również składne za pośrednictwem platformowy elektronicznej ePUAP lub też przy użyciu  kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Należy pamiętać, że przystąpienie do realizacji inwestycji z naruszeniem art. 41 ust. 4 P.B. stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 93 pkt 4 P.B. w oparciu o które organ nadzoru budowlanego może wymierzyć w postępowaniu mandatowym grzywnę w wysokości do 500 zł.

-------------------------------

[i] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r., poz. 471)

[ii] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020r., poz. 1333 z późn.)

 Stan prawny aktualny na dzień 19.09.2020 r.

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1186; z późn. zmianami- w tekście jako p.b.)

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r., poz. 471)

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu