Jaka jest maksymalna wysokość ogrodzenia? Jak ją zmierzyć?

Wysokość ogrodzenia od sąsiada i od ulicy wpływa na komfort użytkowania posesji. Optymalne wyniesienie płotu ponad poziom terenu zapewnia lepsze poczucie prywatności oraz częściowo chroni przed dopływem dźwięków z drogi.

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia. Istnieją jednak przypadki, gdy roboty związane z budową płotu należy zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przepisy regulują także kwestię umieszczania na ogrodzeniu ostrych zakończeń.

Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia?

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każda wysokość ogrodzenia może być wzniesiona bez pozwolenia. Jednak istnieje graniczna odległość pomiędzy poziomem terenu a szczytem elementów odgradzających, po której przekroczeniu konieczne jest dokonanie zgłoszenia robót budowlanych. Według prawnych wytycznych inwestor jest zobligowany do formalnego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej o planowanej budowie ogrodzenia w sytuacji, gdy jego wysokość jest większa niż 2,20 m. W innym przypadku nie trzeba podejmować żadnych kroków formalnych. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy istnieje konieczność formalnego zgłoszenia robót, urząd musi zostać poinformowany przed fizycznym rozpoczęciem robót. W zgłoszeniu trzeba zawrzeć między innymi informacje dotyczące rodzaju ogrodzenia oraz technologii jego wznoszenia. W każdym przypadku przed podjęciem decyzji o wykonaniu konkretnego płotu warto sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące ewentualnych wytycznych związanych z ogrodzeniami.

Jaka jest optymalna wysokość ogrodzenia od sąsiada lub od ulicy?

Optymalna wysokość ogrodzenia zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest wielkość nieruchomości, którą planujemy odciąć od sąsiadów lub ulicy. Równie istotne są dodatkowe funkcje, które - poza wskazywaniem linii granicznych działki - może spełniać ogrodzenie. Uważa się, że najwygodniejsza wysokość ogrodzenia w przypadku działek o stosunkowo niewielkiej powierzchni (umożliwiająca zwiększenie komfortu przebywania na działce, a jednocześnie niegenerująca zbyt wysokich kosztów wykonania) wynosi około 1,50 m. Niższe ogrodzenia (np. o wysokości 1 m) nie zasłaniają posiadłości tak efektywnie, a zbyt wysokie stwarzają wrażenie muru odgradzającego, który optycznie zmniejsza cały teren. Jeśli chcemy ogrodzić większą działkę, optymalna będzie wysokość płotu wynosząca około 1,70 m lub nawet więcej. Przed wyborem wysokości ogrodzenia inwestor powinien pamiętać, że zamiar budowy ogrodzenia o wysokości wyższej niż 2,20 m wymaga zgłoszenia. Parametr dotyczący wysokości płotu ma także wpływ na sposób zwieńczenia przęseł. Ostre zakończenia mogą znajdować się tylko na ogrodzeniach wyższych niż 1,80 m.

Dobierając wysokość ogrodzenia, warto wziąć pod uwagę kwestię ewentualnego zacieniania okien, które znajdują się zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie płotu. Dopuszczenie do sytuacji, gdy do nieruchomości po drugiej stronie granicy będzie docierać mniejsza ilość światła dziennego, może wiązać się z niepotrzebnym konfliktem międzysąsiedzkim.

Żaden typ ogrodzenia nie może zostać wzniesiony poza granicami danej działki. Płot nie powinien także przekraczać linii rozgraniczających ulicę. Przed postawieniem ogrodzenia przy ulicy warto zapoznać się z planami związanymi z zagospodarowaniem terenu, który do niej przylega.

Jakie wymogi powinno spełniać ogrodzenie?

Podsumowując wytyczne zawarte w prawie budowlanym dotyczące ogrodzeń, można stwierdzić, że powinny one:

  • gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt;
  • być pozbawione ostrych zakończeń, jeśli mają wysokość mniejszą niż 1,80 m;
  • zapewniać kierunek otwierania bram i furtek do wnętrza posesji;
  • zapewniać swobodny dostęp do posesji osobom niepełnosprawnym (dotyczy budynków o charakterze wielorodzinnym i budynków użyteczności publicznej);
  • gwarantować szerokość bramy w świetle nie mniejszą niż 2,4 m;
  • zapewniać optymalną szerokość furtki nie mniejszą niż 0,9 m.

Jak prawidłowo zmierzyć wysokość ogrodzenia?

Pomiar wysokości ogrodzenia nie jest skomplikowany. Jeśli płot przebiega wzdłuż terenu o nieznacznym nachyleniu, kwestia ta rzeczywiście nie sprawia większych trudności. Dokonanie pomiaru może być jednak kłopotliwe, gdy ogrodzona działka różni się pod względem punktów wysokościowych. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m wiąże się z koniecznością zgłoszenia robót. Przy określaniu wysokości danego płotu w sytuacji, gdy poszczególne poziomy terenu są zróżnicowane, pomiary muszą być wykonane w każdym punkcie, w którym zmienia się rzędna wysokościowa. Jeśli w danej strefie zostanie przekroczona wartość 2,2 m, a inwestor nie dokonał zgłoszenia przed budową, to istnieją podstawy do stwierdzenia samowoli budowlanej.

W naszm katalogu, posiadamy firmy zajmujące się ogrodzeniami. Sprawdź:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu