Wycinanie drzew ‒ kiedy potrzebne jest pozwolenie, a kiedy wystarczy zgłoszenie?

 

Przepisy dotyczące wycinki drzew zmieniały się wielokrotnie, ostatnia zmiana nastąpiła w styczniu 2019 roku. Zasadą jest, że drzewa i krzewy można ścinać za zgodą właściciela nieruchomości, na której terenie one rosną. Niekiedy konieczne jest jednak zgłoszenie planowanej ścinki drzew.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zgody na wycinkę drzew nie potrzebuje osoba fizyczna, jeśli znajdują się one na jej terenie i nie są usuwane z powodu prowadzonej działalności gospodarczej. Zgłoszenie wycinki drzew jest konieczne w sytuacji, gdy obwód pnia danego drzewa przekracza ustaloną wielkość. Jeśli nie zostanie zgłoszony sprzeciw, drzewo może zostać usunięte ‒ właściciel ma na to 6 miesięcy. Po upływie tego czasu procedura zgłoszenia i oględzin musi zostać powtórzona.

Wycinka drzew – przepisy

Podstawowa zasada dotycząca ścinki drzew głosi, iż właściciel drzewa może je usunąć, jeśli znajduje się ono na terenie, który do niego należy, a wycinka nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczej (właściciel nie zamierza np. sprzedawać drzewa). W takiej sytuacji nie jest wymagana żadna dodatkowa zgoda. W niektórych przypadkach planowaną wycinkę drzew trzeba jednak zgłosić. Sytuacja taka ma miejsce, jeśli wielkość drzewa osiąga określone przepisami parametry ‒ chodzi o obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi. Zgłoszenia wymagają drzewa osiągające następujące wielkości:

  • 80 cm w obwodzie ‒ topole, wierzby, klony;
  • 65 cm ‒ kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny;
  • 50 cm ‒ pozostałe gatunki drzew.

Zgłoszenia wycinki drzew można dokonać, korzystając ze specjalnego formularza lub napisać je samodzielnie. W piśmie muszą znaleźć się dane osobowe osoby zgłaszającej oraz oznaczenie nieruchomości. Należy także dołączyć mapkę terenu uwzględniającą położenie drzew przeznaczonych do wycinki. Po dokonaniu zgłoszenia urząd wyznacza osobę, która dokonuje oględzin drzewa i sprawdza, czy informacje podane w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Zdarza się, że po dokonaniu oględzin wójt lub prezydent miasta wnosi sprzeciw ‒ przepisy stanowią, że może to zrobić w ciągu 14 dni. Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli sprawa dotyczy drzewa, które zgodnie z przepisami nie może zostać usunięte (wymagana jest zgoda) lub jeśli zgłoszenie zawiera braki formalne, które zgłaszający musi uzupełnić. W sytuacji, gdy sprzeciw nie zostanie wniesiony, drzewo może zostać usunięte. Jeśli w ciągu 6 miesięcy właściciel nie usunie drzewa, całą procedurę trzeba rozpocząć od nowa.

Pozwolenie na wycinkę drzew i koszt wycinki

Zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeśli drzewo znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, organem odpowiedzialnym za wydanie pozwolenia jest wojewódzki konserwator zabytków. Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku o wycinkę, który musi zawierać dane osobowe właściciela, wskazanie tytułu prawnego do danej nieruchomości, a także informacje na temat drzewa i uzasadnienie konieczności jego usunięcia. Jeśli o usunięcie drzewa stara się osoba prowadząca działalność gospodarczą i usuwa drzewo w związku z jej prowadzeniem, potrzebuje zgody odpowiedniego organu, a nadto musi wnieść stosowną opłatę. Ile kosztuje wycinka drzew? Opłatę oblicza się przez pomnożenie wartości obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi przez stawkę opłaty, która zależy od gatunku drzewa ‒ nie może jednak przekraczać 500 zł w przypadku drzew i 200 zł w przypadku krzewów. Opłatę za usunięcie krzewu wylicza się, mnożąc metry kwadratowe gruntu porośniętej wspomnianymi krzewami przez określoną przepisami stawkę. Opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od uzyskania pozwolenia na wycinkę.

Koszt wycinki drzew – kto będzie zwolniony z opłat?

Opłaty za usunięcie drzew nie wnosi się w sytuacji, gdy nie jest potrzebne zezwolenie na wycinkę lub gdy rosnące drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Opłaty nie są również naliczane, jeśli usuwa się drzewa o odpowiednich rozmiarach, rosnące na gruntach nieużytkowanych, które mają zostać przywrócone do użytkowania (w innych celach niż rolnicze).

Kary za wycinkę drzew

Kara pieniężna za wycinkę drzew nałożona może zostać w pewnych sytuacjach, np. gdy zostały one usunięte bez wymaganego zezwolenia, bez zgody właściciela lub pomimo sprzeciwu władz. Ukarane mogą być także osoby, które uszkodziły i zniszczyły drzewo lub nie zgłosiły planów usunięcia. Wysokość kary obliczana jest jako podwójna wartość opłaty ponoszonej przy wycince drzew. Nałożoną karę należy uiścić w ciągu 14 dni od momentu, kiedy decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna. Kara może zostać odroczona na okres 5 lat w przypadku uszkodzenia drzewa, jeśli są szanse, że będzie ono żywotne przez ten czas.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu