Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej? Wniosek, opłata, przepisy (aktualizacja 2021)

 

Procedurę dokonywania wpisów do księgi wieczystej regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Obowiązek wnioskowania o taki wpis ciąży na właścicielu nieruchomości w sytuacji, gdy ją nabywa, otrzymuje spadek lub uaktualnia dane. Wpisu dokonuje sąd na podstawie wniosku, a sporadycznie także z urzędu.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej składa się na specjalnym formularzu, a jego złożenie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej. Koszt wpisu do księgi wieczystej jest określony w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości ‒ może to być akt notarialny, decyzja administracyjna itp. Od 2016 roku o dokonanie wpisu może również wnioskować notariusz, tego samego dnia, w którym została przeprowadzona czynność notarialna. Jest to najszybsza droga dopełnienia formalności.

Wpis do księgi wieczystej ‒ kiedy jest konieczny?

W księdze wieczystej powinny znajdować się informacje na temat aktualnego stanu prawnego danej nieruchomości. Obowiązkiem dbania o aktualność księgi wieczystej obarczony jest właściciel nieruchomości. W jakich sytuacjach należy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej? Przede wszystkim wtedy, gdy nabywa się nieruchomość (zarówno w drodze kupna, jak i otrzymania spadku), kiedy potrzebne jest uaktualnienie informacji na temat nieruchomości, a także w sytuacji ustanawiania hipoteki, służebności przesyłu, drogi koniecznej oraz wtedy, gdy następuje podział nieruchomości. W księdze wieczystej powinien znaleźć się wpis o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel musi niezwłocznie ujawnić swoje prawo do nieruchomości poprzez wpis w księdze wieczystej. Obowiązek taki nie ciąży na właścicielu jedynie w sytuacji, gdy np. nabycie własności nastąpiło przed notariuszem w wyniku podjętych przez niego czynności notarialnych. W tym przypadku to notariusz ma obowiązek zgłosić taki fakt do sądu i wnioskować o wpis w księdze wieczystej. Niedopełnienie obowiązku i niedokonanie wpisu w księdze wieczystej może prowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej. Dzieje się tak w sytuacji, gdy osoby trzecie zostały pokrzywdzone przez nieujawnienie prawa własności poprzez wspomniany wpis w księdze. Sąd może także wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10
000 zł w celu spowodowania ujawnienia przysługującego mu prawa własności.

Jak powinien wyglądać wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Aby dokonać wpisu w księdze wieczystej, należy wypełnić odpowiedni wniosek, uiścić opłatę sądową, przygotować stosowne załączniki i złożyć komplet dokumentów w sądzie. Jak wypełnić wniosek o wpis do księgi wieczystej? Jest to specjalny formularz dostępny zarówno w internecie, jak i w sądach, a konkretnie w Wydziale Ksiąg Wieczystych. We wniosku należy zamieścić dane osoby, która chce dokonać wpisu, a także przysługujący jej tytuł do nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zamieszczone w nim informacje ‒ akty notarialne, orzeczenia sądów, decyzje administracyjne itp. Składając wniosek, należy przedstawić dowód osobisty oraz uiścić opłatę sądową. Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej? Kwestia tego rodzaju opłat regulowana jest przez Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jest to stała opłata zależna od rodzaju dokonywanego wpisu i wynosi odpowiednio:

  • 200 zł ‒ jeśli dokonywany jest wpis własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego,
  • 150 zł ‒ jeśli wpis dotyczy własności lub użytkowania wieczystego na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku i zniesienia współwłasności, wpisu praw osobistych i roszczeń itp.
  • 100 zł ‒ przy zakładaniu księgi lub gdy nieruchomości zostają połączone w jednej księdze, następuje odłączenie nieruchomości, dokonywane jest sprostowanie informacji z działu I itp.

Ile trwa wpis do księgi wieczystej?

Przepisy nie określają terminu, w jakim sąd powinien rozpoznać sprawę i dokonać stosownego wpisu do księgi wieczystej. W poszczególnych sądach czas oczekiwania na dokonanie wpisu może być różny. Sąd rozpatruje wniosek, porównując dane z wniosku i dostarczonych dokumentów, a jeśli nie stwierdzi niezgodności, dokonuje wpisu. O rozpatrzeniu wniosku sąd nie będzie informował zainteresowanego, wyśle jednak pismo mówiące o dokonaniu wpisu, czyli zawiadomienie o wpisie do księgi wieczystej. Ile się czeka na wpis do księgi wieczystej? Średni czas oczekiwania na ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej wynosi około 2 tygodni. Niekiedy na stronach internetowych sądów można znaleźć informację o przybliżonym czasie oczekiwania na dokonanie wpisu, dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja w danym sądzie rejonowym. Jest to szczególnie istotne w dobie nobecnej pandemii COVID – 19, kiedy to czas oczekiwania na wpis wydłużył sie w wielu przypadkach nawet do kilku miesięcy.

Stan prawny aktualny na dzień 1.06.2021 r.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1575, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 1578, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11),
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
2204),
- ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.
755, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 807, poz. 956, poz. 2186).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Olsztyn

  • firmy budowlane Poznań

  • firmy budowlane Radom

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu