Wjazd na działkę - przepisy, projekt, budowa

Poprawnie zaprojektowany i wykonany wjazd na działkę umożliwia bezpieczny i bezproblemowy dojazd pod dom od strony drogi. Budowa zjazdu wymaga spełnienia określonych formalności.

Wykonanie wjazdu na działkę z drogi publicznej musi odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy zjazd powinien spełniać odpowiednie wymagania dotyczące wymiarów i konstrukcji zapewniające bezpieczeństwo ruchu na drodze.

Czym jest zjazd z drogi?

Wjazd na działkę (zjazd z drogi) ma kilka definicji prawnych. Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych jest to łącznik pomiędzy drogą o charakterze publicznym a nieruchomością zlokalizowaną bezpośrednio przy tej drodze będący miejscem dostępu do tej drogi. W rozporządzeniu określającym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, wyróżniono dwa podstawowe typy zjazdów:

  • zjazd publiczny - miejsce przeznaczone do korzystania przez wszystkie osoby będące uczestnikami ruchu drogowego poruszające się pojazdami, określone przez zarządzającego drogą. Jest to łącznik prowadzący do obiektów przeznaczonych na użytek społeczny, w których realizowana jest określona działalność o charakterze gospodarczym (np. do stacji paliw, obiektów gastronomicznych, handlowych, przemysłowych, hotelowych lub magazynowych);
  • zjazd indywidualny - łącznik określony przez formalnego zarządcę drogi prowadzący do jednego lub więcej obiektów przeznaczonych na użytek indywidualny.

Gdzie ubiegać się o zezwolenie na budowę zjazdu?

Wszelkie roboty związane z budową lub przebudową zjazdu muszą być przeprowadzane w porozumieniu z zarządcą drogi. Pierwszym krokiem przed podjęciem jakichkolwiek prac jest więc udanie się do odpowiedniego organu zarządczego. W tym celu należy określić kategorię drogi, z której ma prowadzić lub prowadzi zjazd. Drogi krajowe podlegają Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, drogi wojewódzkie - odpowiedniemu zarządowi wojewódzkiemu, drogi powiatowe - zarządom powiatów, a drogi gminne (w zależności od typu gminy) - wójtowi, prezydentowi lub burmistrzowi miasta. Zarządca drogi w wydanym zezwoleniu (w formie decyzji) zawiera informacje określające dokładną lokalizację zjazdu oraz jego parametry techniczne. Należy pamiętać, że każde zezwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu jest ważne przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji. Po upływie wskazanego czasu decyzja wygasa na mocy prawa. Uzyskanie zgody w formie decyzji zwalnia z wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Budowa lub przebudowa zjazdu - zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku prace związane z budową lub przebudową zjazdów z dróg powiatowych i gminnych nie wymagają formalnego zgłoszenia robót ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie zwalnia to jednak inwestora z konieczności przeprowadzenia formalności u zarządcy obejmujących między innymi uzyskanie zgody na lokalizację zjazdu, a także na zajęcie pasa drogowego w toku robót wykonawczych.

Budowę lub przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej i krajowej należy prowadzić na podstawie zgłoszenia robót. Do formularza zgłoszeniowego dołącza się rysunek usytuowania wjazdu na terenie działki (szkic najlepiej wykonać na skopiowanej wersji mapy zasadniczej z uwzględnieniem wszystkich wymiarów), przekrój przez warstwy zjazdu i zwarty opis techniczny objaśniający zakres inwestycji. Należy pamiętać, że parametry techniczne zjazdu muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w zezwoleniu wydanym przez zarządcę drogi oraz aktualnymi wymogami prawnymi. Należy zwrócić także uwagę na kwestię kierunku spływu wód opadowych. Jeśli w decyzji dotyczącej lokalizacji zjazdu nie zawarto innych wytycznych, zazwyczaj muszą one być odprowadzane na teren prywatnej działki. We wniosku zgłoszeniowym powinny znaleźć się informacje dotyczące opisu rodzaju, zakresu oraz metodyki przeprowadzania prac budowlanych, a także planowanego terminu rozpoczęcia inwestycji.

Ważną informacją dla każdego inwestora planującego budowę lub przebudowę zjazdu jest fakt, iż w każdym przypadku nie ma przymusu opracowania projektu budowlanego.

Należy pamiętać, że uzyskanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu oraz zgłoszenie robót nie oznacza jeszcze możliwości rozpoczęcia robót. Przed przystąpieniem do prac konieczne jest uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia niezbędnych robót związanych z budową lub przebudową.

Jeśli planowany zjazd nie prowadzi od drogi publicznej, nie stosuje się przepisów ustawy o drogach publicznych, jednak tok postępowania związany z wydaniem zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu jest zazwyczaj analogiczny jak w przypadku obiektów liniowych publicznych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu