Uzyskanie pozwolenia na budowę – nowe zmiany w dokumentacji.

Ustawa nowelizująca[i] ustawę prawo budowlane[ii], zmienia w sposób istotny wymogi, jakie ciążą na inwestorze w zakresie dokumentacji podlegającej złożeniu przy procedurze ubiegania się o pozwolenie na budowę lub też zgłoszenie z projektem.

Pozwolenie na budowę- co się zmieniło?

  • Obecnie do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor składać będzie trzy, a nie jak uprzednio cztery egzemplarze projektu budowlanego.
  • Zmieniono również wytyczne w zakresie samego projektu budowlanego. Dokonano podziału projektu budowlanego na trzy części:
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • projekt techniczny (art. 34 ust. 3 P.B.).

Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym będą tą częścią projektu budowlanego, która będzie zatwierdzana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (art. 33 ust. 2 P.B.). Projekt techniczny, który do tej pory stanowił element projektu budowlanego zatwierdzanego przez organ udzielający pozwolenia na budowę, nie będzie zatwierdzany i przedkładany do organu administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast inwestor będzie obowiązany do jego sporządzenia przed przystąpieniem do robót budowlanych (art. 41 ust. 4 a P.B.).

Jest to zdecydowane uproszczenie w zakresie obszerności dokumentacji składanej przy wniosku o pozwolenie na budowę. Ograniczenie liczby egzemplarzy projektu załączanego do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ma na celu uproszczenie w tym zakresie obowiązków uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego oraz usprawnienie procedury zatwierdzania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co z wymogami przy składaniu dokumentacji?

W zakresie dalszych wymogów przy składaniu dokumentacji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę doprecyzowano, że obowiązek przedłożenia stosownych pozwoleń, uzgodnień i opinii powinien wynikać wprost z przepisów odrębnych ustaw. Jednocześnie do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego należy dołaczyć:

  1. kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
  2. kopię zaświadczenia, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień opracowania projektu - w przypadku projektanta lub na dzień sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego,
  3. oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zmiany ta precyzuje katalog wymaganych dokumentów co w konsekwencji skutkuje tym, że proces inwestycyjno-budowlany będzie bardziej przejrzysty i sprawny.

Przepisy przejściowe - co uwzględniają? 

Jeżeli inwestor posiada projekt budowlany sporządzony zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi, natomiast nie zdąży go złożyć z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę przed 19.09.2020r. lub też zdążył złożyć, ale nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę, nie będzie musiał zlecać jego wykonania na nowo celem dostosowania do zmienionych przepisów. 

Ustawodawca w przepisach przejściowych do ustawy nowelizującej, a konkretnie w art. 25 tejże ustawy wskazał, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się prawo budowlane
w brzmieniu dotychczasowym.
Jednocześnie zezwolono inwestorowi w art. 26 tejże ustawy  w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na dołączenie projektu budowlanego sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy. Innymi słowy inwestor do 19 września 2021 r. będzie mógł złożyć projekt budowlany w ,,starym kształcie”, a samo postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę będzie toczyć się w oparciu o przepisy sprzed nowelizacji. Przez rok pozostawiono inwestorom prawo wyboru w zakresie możliwości prowadzenia pozwolenia w oparciu o stare lub też nowe przepisy prawa budowlanego.

---------------------

[i] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r., poz. 471)

[ii] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020r., poz. 1333 z późn.)

Stan prawny aktualny na dzień 19.09.2020 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1186; z późn. zmianami- w tekście jako p.b.)

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r., poz. 471- ustawa nowelizująca)

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu