Tablica budowlana – kiedy jest wymagana, kto odpowiada za jej zawieszenie?

 

Tablice informacyjne budowlane zawierają podstawowe dane dotyczące budowy oraz osób biorących udział w procesach inwestycyjnych. Wypełnienie tablicy informacyjnej nie jest trudne, jednak nie każda osoba jest uprawniona do wypisania na niej danych.

Niezależnie od rodzaju wznoszonego budynku, każda budowa objęta obowiązkiem prowadzenia dziennika budowy, musi posiadać tablicę informacyjną budowlaną. Przepisy prawa w sposób ścisły określają także miejsce jej zawieszenia.

W jakich sytuacjach jest wymagana tablica budowlana?

Tablica budowlana to tablica informacyjna, którą umieszcza się na budowie lub terenie, na którym będą prowadzone roboty rozbiórkowe. Zawiera ona podstawowe informacje dotyczące budowy oraz osób, które uczestniczą w procesie budowlanym. Na tablicy podaje się także dane kontaktowe osób odpowiadających za budowę oraz telefony alarmowe. Wymagania dotyczące wyglądu tablicy budowlanej oraz zakresu informacji, które powinny być na niej zawarte są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Tablice informacyjne budowlane są wymagane, jeśli charakter planowanych robót budowlanych wiązał się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

Kto odpowiada za powieszenie tablicy budowlanej?

Budowlana tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90×70 cm (zawsze w układzie pionowym). Element ten należy umieścić na wysokości w widocznym miejscu (w sposób trwały, który nie będzie stwarzał ryzyka zniszczenia) od strony drogi o znaczeniu publicznym lub zjazdu z tego rodzaju drogi. Postronna osoba zainteresowana nie może mieć problemów z odczytaniem danych zawartych na tablicy informacyjnej.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury znajdują się restrykcyjne wytyczne związane ze ścisłymi cechami tablicy budowlanej. Zgodnie z wymogami prawa do wypełnienia tablicy jest zobligowany kierownik budowy. Sama tablica musi być wykonana ze sztywnego materiału w kolorze żółtym. Należy zadbać o to, aby napisy (litery i cyfry) na tablicy posiadały wysokość nie mniejszą niż 4 cm i miały czarny kolor. Do wypełniania tablicy najbezpieczniej jest użyć wodoodpornego pisaka. Całość informacji ma być trwała i czytelna przez cały okres trwania budowy.

Tablica informacyjna budowlana – dane

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury na tablicy muszą znaleźć się następujące informacje:

  • określony rodzaj wykonywanych robót budowlanych;
  • adres, pod którym są prowadzone roboty;
  • numer wydanego pozwolenia na budowę/numer zgłoszenia robót;
  • dane dotyczące właściwego organu nadzoru budowlanego (nazwa, adres, numer telefonu);
  • dane dotyczące inwestora (dane osobowe lub nazwa firmy, adres, numer telefonu);
  • dane dotyczące wykonawcy robót (dane osobowe lub nazwa firmy, adres, numer telefonu);
  • dane dotyczące kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta (dane osobowe lub nazwy firm, adresy, numery telefonów);
  • numery alarmowe do policji, straży pożarnej, pogotowia;
  • numer telefonu do powiatowego inspektoratu pracy.

Inwestorzy, którzy nie zamierzają powierzyć obowiązków związanych z wykonywaniem robót firmom podwykonawczym i planują wykonać je we własnym zakresie, są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie kierownika budowy. W takim przypadku, w miejscu na tablicy przeznaczonym do podania danych o wykonawcach, wpisuje on informację, że prace budowlane będą realizowane systemem gospodarczym.

Jakie znaczenie ma tablica budowlana?

Tablica budowlana informacyjna jest ważna nie tylko z uwagi na konieczność spełnienia wymogów formalnych. Jest istotna również ze względów bezpieczeństwa. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której na budowie, pod nieobecność wykonawców oraz uczestników procesu inwestycyjnego, zdarzyłaby się sytuacja stwarzająca realne zagrożenia dla ludzi i mienia, każda osoba postronna ma możliwość zawiadomienia odpowiednich służb oraz skontaktowania się z jednostkami odpowiedzialnymi za budowę.

Inwestycja w tablicę informacyjną budowlaną nie wiąże się z dużymi wydatkami. Jej cena wynosi w granicach od 30 do 60 zł. Często zdarza się, że biura architektoniczne oferują zarówno dziennik budowy, jak i tablicę budowlaną jako integralny dodatek do zakupionego projektu budowlanego. Należy pamiętać, że chociaż wypełnienie tablicy jest obowiązkiem kierownika budowy, to jej zakup ciąży na inwestorze. Na placu budowy należy również umieścić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na budowie powinny znaleźć się także odpowiednie tabliczki ostrzegawcze dobrane do charakteru prowadzonych robót.

Stan prawny aktualny na dzień 1.06.2021 r.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony
przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282, poz. 784),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu