Środki trwałe w budowie

Podczas wykonywania zlecenia, wymagany jest zakup urządzeń, których okres użytkowania w firmie może wynosić nawet ponad rok. 

Nie zawsze też od razu możemy wprowadzić go do firmowej ewidencji środków trwałych oraz wydatków. Należy bowiem spełnić warunki o kompletności i zdatności do użytku. Jeżeli więc zakupione urządzenie nie jest jeszcze gotowe do działania w firmie – wymaga nakładów na doprowadzenie go do użytku. Wiąże się to między innymi z tym, że może zmieniać się jego charakter użytkowy – jest to więc określone środkiem trwałym w budowie

Szukasz zleceń budowlanych?

Mamy Klientów na budowę domów- zweryfikowanych do 50 km. DARMOWY dostęp dla zarejestrowanych firm! >>

Środki trwałe - co musimy wiedzieć? 

Z artykułu dowiesz się o:

 1. Czym są środki trwałe - definicja.
 2. Jakie są związane z nimi koszty inwestycyjne i jak wygląda rozliczenie inwestycji oraz księgowanie środka trwałego.
 3. Środki trwałe w budowie, a wartość początkowa inwestycji.
 4. Jak rozliczyć podatek VAT przy środkach trwałych w budowie?
 5. Jak wygląda sprzedaż środków trwałych?

Definicja środków trwałych

Zacznijmy jednak od określenia czym są środki trwałe.

Przyjęta definicja mówi, że są to środki w trakcie budowy, ulepszenia lub montażu istniejących już środków trwałych oraz środki gotowe do przekazania środka trwałego do użytkowania.

Zalicza się tu również poniesione nakłady na przedsięwzięcie budowy, przebudowy, adaptacji lub jego montażu. Przez środek trwały w budowie należy rozumieć podjęte na nim inwestycje rzeczowe, zwiększające wartość początkową środka trwałego.

Koszty inwestycyjne i rozliczenie

Wydatki związane ze środkiem trwałym w firmie nie będą stanowiły bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów w momencie inwestowania. Koszty związane z budową środka trwałego będą zaliczane stopniowo do kosztów podatkowych w KPiR dopiero, gdy zostanie on przyjęty do użytkowania. Zasady te określone są w Art. 22a ustawy o PIT.

 

Środek trwały, a początkowe nakłady inwestycyjne - przykłady

Do wartości początkowej środka trwałego będą wliczane m.in.:

 • wydatki poniesione na instalację/montaż; zakup materiałów;
 • koszty transportu środka trwałego, załadunek i wyładunek;
 • ubezpieczenie w drodze;
 • wydatki na ekspertyzy, usługi prawne, nadzór budowlany; wyburzenia i rozbiórki,
 • media zużyte w okresie budowy;
 • wynagrodzenia pracowników własnych
 • cło, podatek akcyzowy oraz opłaty skarbowe i inne opłaty urzędowe wymagane przy zakupie; odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego.

Środek trwały, a rozliczenie podatku VAT

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę, że pomimo faktu, iż dla celów podatku dochodowego nie będą uwzględniać wydatków w przychodach i rozchodach, to na bieżąco będą odliczać podatek VAT od zakupów służących budowie środka trwałego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o VAT są odrębnymi przepisami, stąd rozliczanie  środka trwałego w budowie będzie wyglądało inaczej dla celów PIT i VAT. Faktury zakupu związane z wydatkami na środek trwały w budowie dla celów odliczenia podatku od towarów i usług należy ujmować na bieżąco w rejestrze zakupów VAT i wykazywać w pliku JPK_V7. 

Odpisanie, likwidacja bądź sprzedaż środków trwałych w budowie                                             

W sytuacji, gdy przed oddaniem środka trwałego do użytkowania, firma zdecyduje się przerwać jego kontynuację, środek ten nie może pozostać na koncie.

Jeśli firma nie będzie czerpać z niego korzyści materialnych i nie widzi takiej możliwości w przewidywanej przyszłości, środek ten musi zostać odpisany w pozostałe koszty operacyjne, gdyż przestaje on spełniać warunki umożliwiające jego obecność w bilansie.

Dotyczy to również przekazania środka trwałego w formie darowizny. Transakcje księgowe w każdym z tych przypadków będą takie same. Jednak zamiast konta „Środki trwałe” występować będzie odpowiednie konto kosztów:                                                   

 • W przypadku darowizny lub likwidacji będą to pozostałe koszty operacyjne. Księgowanie dokonane będzie w kwocie nakładów poniesionych na środek trwały do dnia likwidacji.
 • W przypadku sprzedaży, koszty zestawione będą z przychodami uzyskanymi na sprzedaży - jako wynik na sprzedaży środków trwałych. 

Warto, aby każdy przedsiębiorca miał świadomość rozliczeń wszelkich inwestycji podczas budowy. Środki trwałe są dość skomplikowane od strony księgowej i warto zadbać o to na samym początku.

 

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu