Rozpoczęcie budowy domu – formalności i dokumenty

 

Po wielu miesiącach oczekiwania otrzymałeś w końcu pozwolenie na budowę domu? A może organ przyjął Twoje zgłoszenie? Zastanawiasz się: co dalej, jak zacząć budowę? Pewnie chciałbyś, żeby firma budowlana jak najszybciej rozpoczęła roboty. Niestety, niezależnie od tego, czy budujesz na podstawie pozwolenia czy zgłoszenia, przed rozpoczęciem budowy domu musisz wykonać kilka czynności. Sprawdźmy, jakie formalności jeszcze Cię czekają.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do dokumentowania przebiegu robót i bez niego nie możesz rozpocząć budowy domu. Gdy organ przyjmie zgłoszenie albo gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna, musisz zarejestrować dziennik budowy. Zrobisz to w tym samym urzędzie, który wydał pozwolenie lub przyjął zgłoszenie, czyli zazwyczaj w wydziale architektury starostwa powiatowego.

W niektórych urzędach dziennik budowy kupisz na miejscu, do innych musisz zgłosić się z własnym egzemplarzem (kupisz go  w księgarni budowlanej lub z drukami akcydensowymi). Procedura rejestracji również może wyglądać trochę inaczej w poszczególnych urzędach. W jednym urzędzie zarejestrujesz dziennik od ręki, w innym będziesz musiał złożyć wniosek i poczekać kilka dni.

Dziennik budowy po zarejestrowaniu staje się urzędowym dokumentem służącym do opisywania przebiegu robót budowlanych.

Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego

Zatrudnienie kierownika budowy to kolejna czynność, po rejestracji dziennika, którą musisz wykonać przed rozpoczęciem budowy domu. Kierownikiem budowy może zostać inżynier, który ma uprawnienia budowlane zezwalające na kierowanie budową. Kierownik jest odpowiedzialny m.in. za prowadzenie dziennika budowy i nadzorowanie robotami budowlanymi. Pierwszym wpisem w dzienniku budowy potwierdza przyjęcie tych obowiązków.

Jeśli kierownika budowy zatrudniłeś z polecenia firmy, która będzie budować Twój dom, warto byś zatrudnił również inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy budowie domów jednorodzinnych nie ma takiego obowiązku, ale warto to zrobić, gdy kierownik budowy jest związany z firmą budowlaną. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma takie same uprawnienia budowlane jak kierownik. Na budowie reprezentuje interesy inwestora i sprawdza, czy roboty są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Inspektor nadzoru inwestorskiego, podobnie jak kierownik budowy, potwierdza w dzienniku budowy przyjęcie powierzonej mu funkcji.

Jeśli w trakcie budowy zechcesz zmienić kierownika lub inspektora nadzoru inwestorskiego, możesz to zrobić bez dopełniania dodatkowych formalności w urzędzie. W takim przypadku do dokumentacji budowy dołączasz oświadczenia ww. osób o przejęciu obowiązków związanych z wykonywaniem funkcji odpowiednio kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Gdy już zatrudnisz kierownika budowy i ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego, składasz w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Dołączasz do niego następujące dokumenty:

oświadczenie kierownika budowy, w którym potwierdza on, że przyjął obowiązek kierowania budową oraz sporządził plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dokument ten zawiera m.in. informacje o zakresie robót i sposobie ich prowadzenia);

zaświadczenie potwierdzające, że kierownik budowy jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (funkcję kierownika budowy może pełnić tylko osoba, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależy do izby zawodowej);

informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Powyższe dokumenty otrzymasz od kierownika budowy.

Jeśli zatrudniłeś inspektora nadzoru inwestorskiego, do zawiadomienia dołączasz również jego oświadczenie o przyjęciu obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz zaświadczenie potwierdzające, że jest wpisany na listę członków samorządu zawodowego.

Powyższe zawiadomienie składasz w nadzorze budowlanym, zanim rozpoczniesz budowę. Nie ma terminu określającego na ile dni przed rozpoczęciem budowy musisz złożyć powyższe dokumenty, więc możesz to zrobić nawet dzień przed.

Jeśli zobowiązałeś projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego, jego też zawiadamiasz o planowanym terminie rozpoczęcia budowy.

Formalne rozpoczęcie budowy domu – tego nie rób przed otrzymaniem pozwolenia

Wielu inwestorów, nie mogąc się doczekać swojego wymarzonego domu, planuje jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia, wykonać jakieś roboty na działce, np. wyrównać teren. Niestety są takie roboty, które zgodnie z przepisami stanowią już budowę i dlatego nie można ich wykonać przed formalnym rozpoczęciem budowy.

Prawo budowlane wskazuje, że „rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy”, a pracami tymi nazywa:

przeprowadzenie niwelacji terenu,

budowę tymczasowych obiektów na potrzeby budowy,

urządzenie terenu budowy,

wytyczenie obiektów przez geodetę,

wykonanie przyłączy do sieci np. elektroenergetycznej na potrzeby budowy.

Wszystkie ww. czynności są już formalnie budową, dlatego możesz je wykonać dopiero po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę (lub po przyjęciu zgłoszenia przez organ) i po dopełnieniu formalności związanych z rozpoczęciem budowy domu, które opisaliśmy w niniejszym artykule. Wykonując ww. prace pamiętaj też o tym, że możesz je realizować tylko na terenie objętym pozwoleniem lub zgłoszeniem.

Stan prawny aktualny na dzień 20.08.2018 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 1276).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu