Remont dachu w domu jednorodzinnym – pozwolenie czy zgłoszenie

Planujesz remont dachu w domu jednorodzinnym? Zastanawiasz się, czy będzie Ci potrzebne pozwolenie, czy zgłoszenie? Sprawdźmy, jakie formalności powinieneś przeprowadzić w urzędzie, zanim rozpoczniesz roboty.

Prace w obrębie dachu w istniejącym budynku mogą wymagać przeprowadzenia trzech różnych procedur: zgłoszenia, zgłoszenia z projektem i pozwolenia na budowę. To, jakie formalności zastosować w danym przypadku, zależy od tego, jakie konkretnie roboty trzeba wykonać i przy jakim budynku. Dlatego, zanim sprawdzisz, jaką procedurę przeprowadzić, dowiedz się, jak przepisy kwalifikują roboty, które chcesz wykonać. Inne formalności stosujemy w przypadku robót zaliczanych do remontu domu, a inne w przypadku przebudowy i rozbudowy budynku.

Remont, przebudowa, a może rozbudowa

Zgodnie z definicją znajdującą się w prawie budowlanym remontem są takie roboty budowlane, które prowadzą do odtworzenia stanu pierwotnego, a równocześnie nie stanowią bieżącej konserwacji. Wykonujemy je w istniejącym obiekcie. Podczas remontu możemy używać materiałów budowlanych innych, niż wykorzystano w stanie pierwotnym.

Z remontem dachu mamy do czynienia, gdy wymieniamy pokrycie całego dachu, nie ingerując w konstrukcję więźby dachowej. Na przykład starą dachówkę cementową zamieniamy na dachówkę ceramiczną. Natomiast, gdy chcemy wymienić tylko kilka zniszczonych dachówek, prace te możemy zaliczyć do bieżącej konserwacji.

Z kolei przebudową dachu są takie roboty budowlane, które nie zmieniają kubatury domu, ale zmieniają jego parametry techniczne lub użytkowe. Jeśli zatem montujesz nowe okno dachowe albo wymieniasz więźbę dachową, dokonujesz przebudowy, dlatego że montaż okna zmienia parametry użytkowe domu, natomiast wymiana więźby dachowej to ingerencja w konstrukcję i zmiana parametrów technicznych budynku.

Jeśli w wyniku planowanych robót budowlanych zmieni się kubatura domu, roboty te nazwiemy rozbudową. Do takich robót wykonywanych w obrębie dachu zaliczymy wszystkie te, które zmieniają kształt dachu lub kąt nachylenia połaci.

Przebudowa i remont dachu – pozwolenie czy zgłoszenie

Jeśli planujesz wykonać roboty, które można zaliczyć do remontu dachu, musisz dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem. Procedura ta jest prostsza od pozwolenia na budowę, a wszystkie dokumenty i rysunki możesz przygotować samodzielnie (dalej dokładnie omówimy, jak to zrobić).

Inaczej jest w przypadku robót zaliczanych do przebudowy lub rozbudowy budynku. Wtedy trzeba przeprowadzić formalności związane z pozwoleniem na budowę lub ze zgłoszeniem z projektem. Przy obu tych procedurach potrzebujesz prawie takich samych dokumentów jak przy budowie domu, czyli m.in. projektu budowlanego sporządzonego przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi. Dodatkowo niezbędna jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku. W obu tych przypadkach musisz zatem skontaktować się z projektantem, który pomoże Ci przebrnąć przez formalności.

Co zrobić, gdy planujesz wykonać prace zaliczone do różnych rodzajów robót? Wtedy przeprowadzasz bardziej skomplikowane formalności. Czyli gdy na przykład chcesz wymienić pokrycie dachu i zamontować okno dachowe, przeprowadzasz formalności jak dla przebudowy budynku, czyli zgłoszenie z projektem lub pozwolenie na budowę.

Kilka wyjątków

Niezależnie od tego, jakie roboty planujesz wykonać, musisz:

  • uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli dom jest wpisany do rejestru zabytków,
  • dokonać zgłoszenia, jeśli budynek znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

W obu sytuacjach, zanim dopełnisz formalności związanych ze zgłoszeniem lub pozwoleniem, powinieneś uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Pozwolenie na budowę jest potrzebne również w przypadku inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Zgłoszenie remontu dachu

Jeśli chcesz przeprowadzić remont dachu domu jednorodzinnego (i nie zachodzi żadna z sytuacji, które opisaliśmy w poprzednim akapicie), przeprowadzasz formalności związane ze zgłoszeniem. Jak to zrobić?

W starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu składasz wniosek wraz z dokumentami. Przepisy nie określają wzoru tego wniosku, więc możesz skorzystać ze wzoru pobranego ze strony internetowej urzędu lub stworzyć własne pismo. Ważne jest, by w zgłoszeniu zawrzeć wszystkie informacje wymagane przez przepisy. Przyjrzyjmy się im.

W zgłoszeniu remontu dachu wskazujesz:

  • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, czyli w naszym przypadku piszesz, że zgłaszasz remont dachu domu jednorodzinnego polegający na przykład na wymianie dachówki cementowej na blachodachówkę, podajesz adres budynku (ulicę, numer i miejscowość) i numer działki ewidencyjnej, na której znajduje się budynek;
  • termin rozpoczęcia robót – jest to planowany termin, nie musisz zacząć remontu dokładnie w tym dniu. Natomiast powinieneś to zrobić w ciągu 3 lat od tej daty, tyle bowiem jest ważne zgłoszenie. Jeśli w tym czasie nie rozpoczniesz remontu, a zechcesz go wykonać, będziesz musiał ponownie dokonać zgłoszenia.

Do zgłoszenia remontu dachu dołączasz:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – składasz je na specjalnym druku, którego wzór określają przepisy. Potwierdzasz nim, że masz prawo wykonywać roboty objęte zgłoszeniem, bo albo jesteś właścicielem działki, na której znajduje się dom, albo masz zgodę właściciela na przeprowadzenie remontu. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej;
  • szkice lub rysunki przedstawiające planowane roboty – w przypadku remontu dachu zazwyczaj wystarczy mapa z zaznaczonym domem, w którym chcesz przeprowadzić roboty, jednak w niektórych sytuacjach mogą być potrzebne dodatkowe rysunki. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy dom znajduje się blisko granicy albo styka się z innym budynkiem;
  • dodatkowe uzgodnienia, pozwolenia i opinie wymagane innymi przepisami – przy remoncie dachu może to być na przykład zgoda konserwatora zabytków, jeśli dom znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków albo jest objęty ochroną konserwatorską w wyniku ustaleń planu miejscowego i plan wymaga takiego uzgodnienia.

Zgłoszenia dokonujesz przed rozpoczęciem robót. Gdy wniosek zgłoszenia remontu dachu złożysz w urzędzie, organ sprawdza Twoje zgłoszenie. Jeśli jest niekompletne, wzywa Cię do uzupełnienia dokumentacji. Remont dachu możesz zacząć wykonywać, jeśli organ przyjmie zgłoszenie, tj. nie wniesie w terminie sprzeciwu. Ma na to 21 dni, licząc od dnia, w którym otrzymał Twoje zgłoszenie. Do tego terminu nie wlicza się czasu, podczas którego uzupełniałeś zgłoszenie, jeśli było niekompletne.

Stan prawny aktualny na dzień 20.03.2019 r.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, 1276, 1496, 1669 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 51).

 

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu