Projekt budowlany domu 2021 – nowe zasady

Projekt budowlany domu według nowego prawa. Zobacz, z czego się składa, jakie formalności trzeba załatwić i jak przebrnąć przez całą procedurę.

Właściwie przygotowany projekt budowlany ma składać się z trzech części. Pierwszą jest projekt projekt zagospodarowania działki lub terenu, drugą projekt architektoniczno-budowlany, trzecią projekt techniczny. Projekt budowlany musi być również zgodny z innymi urzędowymi wymogami.

Forma i zakres projektu budowlanego domu – co powinien zawierać projekt budowlany?

Projekt budowlany to dokument, który wskazuje, co inwestor ma w zamiarze wybudować na danym terenie, a na co chce uzyskać oficjalne pozwolenie. Szczegółowe wytyczne przewiduje prawo, wskazując, co ma zawierać projekt budowlany. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), dokładnie to precyzuje.

Forma projektu budowlanego to przede wszystkim rysunki i opisy. Te elementy zawsze muszą spełniać wymogi formalne, tj. być opatrzone datą ich sporządzenia, jak i podpisem osoby uprawnionej, która je wykonała.

Zakres projektu budowlanego obejmuje więc to, co ma być wybudowane (właściwy obiekt budowlany), a także plan zagospodarowania terenu wokół.

Projekt budowlany domu – co zawiera?

Zawartość projektu budowlanego to trzy rodzaje elementów, mianowicie:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, np. zjazd z danej nieruchomości do drogi publicznej.
  • projekt architektoniczno-budowlany, czyli właściwy projekt budowlany domu jednorodzinnego czy innego budynku,
  • projekt techniczny.

Jakie oznaczenia są stosowane w projekcie budowlanym?

Wiedząc, co zawiera projekt budowlany, warto przedstawić oznaczenia w projekcie budowlanym.

W przypadku projektu budowlanego dominują oznaczenia graficzne. Zatem są to określone symbole rysunkowe, graficzne, które oznaczają określony element zagospodarowania terenu. Zawsze jednak tej postaci oznaczenia na rysunkach budowlanych muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami w dziedzinie np. gazownictwa, energetyki, wentylacji, rysunku budowlanego itp.

Projekt wykonawczy a budowlany – porównanie

Projekt budowlany nie oznacza tego samego, co projekt wykonawczy. Są to dwa odmienne typy projektów, które spełniają inne role. Gdy porównamy projekt budowlany z wykonawczym, zobaczymy, że w ich przypadku odmienne są:

  • treść,
  • cel tworzenia,
  • podstawa prawna tworzenia.

Projekt budowlany ma charakter pierwotny, przewiduje bowiem podstawowe dane dotyczące zagospodarowania działki, planowanej inwestycji budowlanej. W projekcie budowlanym zawiera się również poświadczenie chociażby w zakresie tego, że dana działka, na której ma być wznoszona inwestycja budowlana, ma dostęp do mediów czy drogi publicznej. Projekt wykonawczy ma charakter wtórny w odniesieniu do projektu budowlanego. Zawiera on bowiem uszczegółowienie tego, jak tworzyć poszczególne rozwiązania w praktyce, które przewiduje projekt budowlany.

Projekt budowlany jest tworzony po to, by w ogóle móc formalnie wystąpić o pozwolenie na budowę i uzewnętrznić, sprecyzować, co planuje się budować. Projekt wykonawczy jest tworzony głównie dla bezspornego sprecyzowania, co inwestor chce zrealizować i jakie ma oczekiwania. W projekcie wykonawczym prezentowane są między innymi rzuty, przekroje, przedstawienia, jak mają być wykonane elewacje czy zbrojenia.

Projekt budowlany jest tworzony zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Natomiast tworzenie projektu wykonawczego normuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

projekt budowlany domu 2021.jpg

 

Czym jest projekt budowlany zamienny. Jak wprowadzić zmiany w projekcie budowlanym

Zmiany w projekcie budowlanym można wprowadzać i mogą mieć one charakter:

  • zmian istotnych – są to zmiany w projekcie budowlanym przewidujące liczne odstępstwa od pierwotnie zatwierdzonego projektu budowy. Takie zmiany wymagają sporządzenia nowego – zamiennego projektu budowlanego. Wówczas projektant budowlany tworzy zamienny  projekt zagospodarowania działki lub terenu lub zamienny projekt architektoniczno-budowlany. Przykładem takiej zmiany może być modyfikacja istotnych parametrów tworzonego budynku, np. jego wysokości, liczby kondygnacji czy kubatury,
  • zmian nieistotnych – zatem są to zmiany niestanowiące poważnego odstępstwa od pierwotnie zatwierdzonego projektu budowy. Wprowadzenie tych zmian nie wymaga tworzenia nowego projektu budowlanego – są to na przykład zmiany dotyczące typu pokrycia dachowego.

Warto dodać, że wprowadzając istotne zmiany w projekcie budowlanym, należy odpowiednio to sformalizować poprzez przygotowanie zamiennego projektu budowlanego. Zaniechanie tego może mieć poważne skutki. W razie kontroli nadzoru budowlanego, że wybudowany obiekt nie jest zgodny z projektem budowlanym, inwestor może być narażony na kary finansowe, a nawet stwierdzenie samowoli budowlanej w odniesieniu do tego, co wybudował.

 

Stan prawny aktualny na dzień 22.02.2021 r.

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), dokładnie to precyzuje, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. DZ. U. z 2013 r. , poz. 1129).

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu