Proces inwestycyjnobudowlany cz.4- od otrzymania pozwolenia na budowę do skutecznego odbioru budynku.

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Inwestor legitymujący się ostatecznym pozwoleniem na budowę (art. 28 p.b.), uzyskuje uprawnienie do wszczęcia i prowadzanie inwestycji budowlanej. Wiążą się z tym określone obowiązki, takie jak:

  • konieczność prowadzenia dziennika budowy,
  • zawiadomienie o rozpoczęciu budowy przed organami nadzoru budowlanego oraz uprawnienie do skutecznego zakończenia budowy (zawiadomienie o zakończeniu budowy -art. 54 p.b. lub też pozwolenie na użytkowanie art. 55 p.b.).

Inwestor, który w trakcie realizacji budowy utraci tytuł prawny z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, np. sprzeda własność nieruchomości, doprowadza do sytuacji w której to dalsza realizacja inwestycji staje się utrudniona.
W prawie budowlanym istnieje jednakże procedura, która pozwala na przeniesienie uprawnień wynikających z uzyskanego przez inwestora ostatecznego pozwolenia na budowę (art. 28 p.b.) lub też przyjętego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia budowlanego (art.29-30 p.b.), a jest nią przepis art. 40 p.b..

Zgodnie z tym przepisem organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest organ, który wydał pozwolenie na budowę lub też przyjął zgłoszenie.

Procedura inicjuje podmiot, na którego rzecz ma być przeniesione pozwolenie na budowę, wnioskodawca do wniosku dołączą:

  1. zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana (pierwotny inwestor),
  2. oświadczenie o posiadanym przez siebie prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.

    Tu pobierzesz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością >>> POBIERZ

Postępowanie nie powinno w tym zakresie trwać dłużej niż dwa miesiące (art. 35 § 3 k.p.a.), a jedynymi stronami tego postępowania są pierwotny inwestor oraz podmiot, na którego rzecz ma być przeniesione uprawnienie wynikające z decyzji administracyjnej lub też zgłoszenia budowlanego (podmioty między, którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji). W sytuacji przedłożenia ww. dokumentów przez wnioskodawcę organ nie ma prawa odmówić przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podkreślenia wymaga, iż w przypadku śmierci inwestora, wyżej opisana procedura przeniesienia pozwolenia na budowę nie znajduje zastosowania, a na podstawie art. 30 § 4 k.p.a. uprawnienia z decyzji administracyjnej lub też przyjętego zgłoszenia przechodzą na spadkobierców ustalonych na podstawie postanowienia sądu powszechnego o stwierdzeniu nabycia spadku lub też sporządzonego przed notariuszem aktem poświadczenia dziedziczenia.

Przedmiotowej procedury z art. 40 p.b. nie można także zastosować w przypadku wygaśnięcia pierwotnego pozwolenia na budowę w związku z przesłankami z art. 37 p.b. (upływ 3 lat od momentu kiedy decyzja stała się ostateczna i nie jest wykonywana lub inwestycja została przerwana na dłużej niż 3 lata). W takiej sytuacji organ prowadzący postępowanie z art. 40 p.b. wyda decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe.

 


Stan prawny aktualny na dzień 30.11.2019 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; z późn. zmianami- w tekście jako p.b.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; z późn. zmianami- w tekście jako k.p.a.)

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu