Proces inwestycyjnobudowlany cz.3- od otrzymania pozwolenia na budowę do skutecznego odbioru budynku.

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Jeżeli inwestor legitymuje się ostatecznym pozwoleniem na budowę (art. 28 pr. bud.), pozyskał dziennik budowy (art. 45 pr. bud.), to zgodnie z art. 37 ust. 1 pr. bud. ma 3 lata od momentu, w którym decyzja stała się ostateczna (najczęściej w praktyce wykształciło się, że datę tę stwierdza w postaci stosownej pieczęci na egzemplarzu decyzji, organ który wydał pozowanie na budowę), aby rozpocząć realizację uprawnienia wynikającego z pozwolenia na budowę.

Zgonie z prawem budowlanym, przed przystąpieniem do budowy należy uprzednio dokonać w organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (art. 41 ust. 3 pr. bud.). Zgodnie z definicją zawartą w prawie budowlanym, za rozpoczęcie robót budowlanych uznaje się podjęcie prac przygotowawczych na terenie budowy, na które to prace składają się:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 1 i 2 pr. bud.).

Przed wykonaniem ww. prac przygotowawczych należy dokonać stosownego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Oczywiście obowiązek dokonania tegoż zawiadomienia nie został, tak jak w przypadku konieczności prowadzenia dziennika budowlanego, skierowany do wszystkich inwestycji budowlanych reglamentowanych pozwoleniem na budowę lub też zgłoszeniem budowlanym. Zgodnie z 41 ust. 4 pr. bud. inwestor obowiązany jest zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę oraz tych reglamentowanych zgłoszeniem z projektem o których mówi art. 29 ust. 1 pkt 1a art. 29 ust. 1 pkt 2b, art. 29 ust. 1 pkt 19, art. 29 ust. 1 pkt 19a oraz zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud.

Do samego wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 pr. bud. (zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego);

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 pr. bud. zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 pr. bud..

 

Przystąpienie do realizacji inwestycji z naruszeniem art. 41 ust. 4 pr. bud. stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 93 pkt 4 pr. bud., w oparciu o które organ nadzoru budowlanego może wymierzyć w postępowaniu mandatowym grzywnę w wysokości do 500 zł.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu