Proces inwestycyjnobudowlany cz.2 - od otrzymania pozwolenia na budowę do skutecznego odbioru budynku.

 

Uzyskanie dziennika budowy

W sytuacji w której to decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna, lub też podlega wykonaniu ze względu na okoliczności przewidziane w art. 127 a lub art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14.06.1960r.-t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.- dalej k.p.a. (więcej informacji w niniejszym artykule), następnym krokiem jest pozyskanie przez inwestora dziennika budowy.

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy wynika z art. 42 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. – dalej pr. bud. ) zgodnie z którym to przepisem obowiązek ten dotyczy budowy lub rozbiórki objętych pozwoleniem na budowę oraz sytuacji zgłoszeń budowlanych wymagających przedłożenia projektu budowlanego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a pr. bud. W uzasadnionych przypadkach organ wydający pozwolenie na budowę może wyłączyć w decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy w stosunku do innych obiektów niż wskazane powyżej, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

Dziennik budowy to podstawowy dokument, który stanowi potwierdzenie przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 z późn. zm., dalej rozp.) po opieczętowaniu dziennika budowy organ wydaje go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Z wnioskiem o wydanie dziennika budowy lub też dokonania rejestracji przyniesionego do organu egzemplarza dziennika budowy, może wystąpić tylko inwestor lub też osoba przez niego upoważniona.

W dzienniku budowy poszczególne strony podlegają opieczętowaniu, zaś na pierwszej stronie inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków (§ 6 ust. 2).

Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w dzienniku budowy są:

  • właściciel,
  • inwestor,
  • projektant,
  • kierownik budowy,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • osoby odpowiedzialne za czynności geodezyjne na terenie budowy oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy jest dostępny dla osób upoważnionych. Należy go przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

W przypadku braku dziennika budowy lub też jego zaginięcia, inwestor i kierownik budowy mogą spodziewać się od organu nadzoru budowlanego mandatu w wysokości do 500 zł w związku z naruszeniem przepisu wykroczeniowego z art. 93 pkt 4 pr. bud.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

  • firmy budowlane Warszawa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu