Proces inwestycyjnobudowlany cz.1 - od otrzymania pozwolenia na budowę, do skutecznego odbioru budynku.

 

Wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę

Na gruncie obowiązującej obecnie w naszym kraju ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. – dalej pr. bud. ) zasadą jest, że inwestycje budowlaną można realizować legitymując się pozwoleniem na budowę, które ma formę decyzji administracyjnej (art. 28 pr. bud.), natomiast wyjątkiem od tejże zasady są przypadki tzw. zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy, obejmujące przypadki inwestycji szczegółowo wymienionych w art. 29-30 pr. bud.

Skupiając się jednak na art. 28 ust. 1 pr. bud. roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. W poprzednio obowiązującym brzmieniu tego przepisu sprzed 28 czerwca 2015 r. mowa była o ,,ostatecznej decyzji administracyjnej”. Usunięcie słowa ,,ostateczna” oznacza, iż ustawodawca przewidział możliwość ,,wcześniejszego” przystąpienia do realizacji uprawnienia do rozpoczęcia budowy wynikającego z pozwolenia na budowę, bez konieczności uzyskania przez decyzję waloru ostateczności, czyli sytuacji w której termin do wniesienia odwołania upłynął (zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14.06.1960r.-t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.- dalej k.p.a. jest to 14 dni od momentu doręczania decyzji stronie przez organ).

Pokreślenia wymaga, iż przypadkiem w którym decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jest zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. okoliczność, w której to decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Chodzi tutaj o przypadek w którym to jedynymi stronami postępowania o wydanie pozwolenia na budowę są inwestorzy. Wówczas to decyzja o pozwoleniu na budowę jest zgodna z wnioskiem inwestorów o otrzymanie pozwolenia na budowę, gdyż to oni zakreślają formę, kształt i zakres inwestycji budowlanej, a organ administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta lub Prezydent Miasta Na Prawach Powiatu) dokonują jego weryfikacji pod względem zgodności z prawem i nieuzasadnionym byłoby mając na uwadze ogólną zasadę szybkości i prostoty postępowania administracyjnego (art. 12 § 1 k.p.a.) uniemożliwiać inwestorom przez okres 14 dni podejmowanie dalszych kroków celem podjęcia działań związanych z realizacją pozwolenia na budowę.

Drugi przypadek, w którym to prawo umożliwia realizację pozwolenia na budowę przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jest sytuacja opisana w art. 127a k.p.a. kiedy to w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona zrzeka się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Przypadek ten odnosi się do inwestorów, ale i pozostałych stron postepowania (właścicieli, użytkowników wieczystych zarządców nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu).

Obecnie w praktyce organów administracji architektoniczno-budowlanej rozpowszechnione są wzorce takiego oświadczenia. Oświadczenie to można złożyć dopiero po otrzymaniu egzemplarza decyzji administracyjnej i nie podlega ono odwołaniu, gdyż wywołuje ono daleko idące skutki natury prawnej, takie jak ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu