Nowe prawo budowlane w pigułce

W 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wprowadziło zmiany w przepisach prawa budowlanego. Czy są to zmiany na lepsze?

1 stycznia 2018 roku zaczęło obowiązywać znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Czy zmiana prawa budowlanego wpływa znacząco na zamierzenia inwestorów? Sprawdź zakres zmian oraz nowości, które pojawiły się w prawie.

Nowe definicje w prawie budowlanym

Nowe przepisy związane są z serią nowych definicji. Zmiany oraz uściślenia objęły definicje już istniejące, ale wprowadzono również zupełnie nowe pojęcia. Przykładowo, zgodnie z aktualną ustawą działka budowlana jest traktowana jako „nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Parking jest z kolei definiowany jako „wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju i parkowania samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują”. Sprecyzowano także pojęcie aneksu kuchennego, który jest definiowany jako „część pomieszczenia mieszkalnego służąca do przygotowywania posiłków”. Kondygnacja podziemna jest teraz opisywana jako: „kondygnacja zagłębiona poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja”.

Zmiany w projektowaniu

Nowe przepisy budowlane precyzują wartość minimalnej powierzchni lokalu mieszkalnego. Wynosi ona 25 metrów kwadratowych. We wcześniejszych przepisach istniała taka informacja, jednak powierzchnia była mniejsza, a ograniczeniem było narzucenie minimów związanych z powierzchniami poszczególnych pomieszczeń. Nie jest już konieczne zapewnienie określonych elementów wyposażenia pomieszczenia kuchennego ani lokowanie pralki w łazience. Zdjęto również zakaz umieszczania aneksu kuchennego w kawalerce. Nowelizacja związana jest więc ze znaczącym zwiększeniem swobody projektowania oraz prac aranżacyjnych planowanych mieszkań.

Zmiana szerokości miejsc parkingowych

Konieczność zdefiniowania parkingu związana jest z nowymi przepisami dotyczącymi miejsc postojowych ulokowanych na zewnątrz obiektu. Szerokość takich miejsc zmieniono z 2,3 metra na 2,5 metra. Decyzja ta wynika ze stale rosnącej liczby coraz szerszych samochodów. Bez zmian pozostawiono wymogi określające odległości miejsc parkingowych od otworów okiennych oraz linii granicznych działki - wynosi ona wciąż 7 metrów i 3 metry. Zmieniono natomiast maksymalną liczbę samochodów możliwą do lokowania na takich parkingach. Poprzednio wynosiła ona 4, po zmianach jest to 10 aut. Zmiana ta jest reakcją na problemy związane z samą kwestią zbyt małej liczby dostępnych miejsc parkingowych przy stale rosnącej liczbie samochodów.

Położenie budynku na działce

Właściciele działek o niewielkiej szerokości mają możliwość wznoszenia obiektów oddalonych od granicy o 1,5 metra lub nawet w samej granicy, jeśli ściana, która będzie do niej zwrócona, nie jest wyposażona w okna i drzwi. Szczegółowe wytyczne dotyczące tej kwestii są ustalane indywidualnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Podstawą jest spełnienie wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynków. Do czasu wprowadzenia nowelizacji sytuowanie obiektu w granicy działki przeznaczonej pod zabudowę było możliwe tylko wtedy, gdy był on związany z zabudową jednorodzinną. Aktualna ustawa o prawie budowlanym daje inwestorowi możliwość uniknięcia sytuacji, gdy konieczne jest wystąpienie ze skomplikowanym wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Tym samym wpływa to na przyspieszenie procesu inwestycyjnego oraz samych prac budowlanych. Kolejna zmiana to ustalenie minimalnych odległości od granicy lasu. W poprzedniej wersji przepisów było to 12 metrów. Po nowelizacji wymaga się 4 metrów odległości, jeśli granica obszaru leśnego położona jest na działce sąsiedniej. W przypadku, gdy linia granicząca usytuowana jest na obszarze działki inwestora, obiekty można lokować w granicy.

Co pozostało bez zmian?

Przedstawione zmiany obejmują kwestie, które przez lata były problematyczne. Jednak większość definicji i wytycznych pozostała bez zmian. Dotyczy to często poruszanych dyskusji dotyczących ogrodzeń, przebudowy, rozbudowy czy definicji budowli. Nie zmieniła się też procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie można wyjaśnić, korzystając z szeroko dostępnych poradników omawiających wszystkie punkty rozporządzenia. Okręgowe izby inżynierów budownictwa oraz prywatne centra szkoleniowe organizują szkolenia, na których można zgłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

Nad prawem budowlanym wciąż dyskutuje i pracuje wiele resortów polskiego rządu. Kolejne zmiany są więc zapewne kwestią czasu.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Katowice

  • firmy budowlane Kielce

  • firmy budowlane Kraków

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu