Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Jaka jest cena postępowania w celu wydania decyzji?

Przypadki, w których jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, są wymienione w prawie wodnym. Do najczęstszych robót, do których realizacji jest potrzebna decyzja o pozwoleniu, należy budowa stawu lub wykonanie instalacji wodnej pompy ciepła.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje odpowiedni organ administracji państwowej. Decyzja tego typu jest wymagana w przypadku przekroczenia typowych warunków korzystania z wód.

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w następujących przypadkach określonych w prawie wodnym:

 • planowanego szczególnego korzystania z wód;
 • regulacji wód oraz wpływu na zmianę sposobu ukształtowania terenu na obszarach przyległych do wód, których skutkiem jest zmiana warunków przepływu wody;
 • planowanego wykonania urządzeń wodnych;
 • rolniczego użytkowania ścieków w sposób nieokreślony w przypadkach zwykłego korzystania z wód;
 • długoterminowego obniżenia poziomu zwierciadła wód podziemnych;
 • spiętrzania wód podziemnych;
 • magazynowania ścieków lub odpadów na terenach górniczych przeznaczonych dla wód o charakterze leczniczym;
 • odwadniania obiektów budowlanych, wykopów oraz zakładów o przeznaczeniu górniczym;
 • wprowadzenia do wód powierzchniowych środków działających hamująco na wzrost glonów;
 • wprowadzanie do systemów kanalizacyjnych, posiadanych przez odrębne jednostki, ścieków o pochodzeniu przemysłowym, w których są zawarte substancje o szkodliwym działaniu dla środowiska wodnego.

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

W prawie wodnym określono podmioty, które są uprawnione do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Jednostki te tworzą poszczególne organy Wód Polskich. Należą do nich:

 • Zarząd Gospodarki Wodnej;
 • Zarząd Zlewni;
 • Nadzór Wodny;
 • Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy pamiętać, że dokumenty składa się do urzędu zajmującego się danym obszarem, w którym mają się rozpocząć prace. W przypadku zaistnienia pomyłki dotyczącej tej kwestii urząd, który otrzymał wniosek, ma obowiązek przekazania go do właściwej jednostki.

W jakich sytuacjach można wykonać roboty bez pozwolenia wodnoprawnego?

Prawo wodne określa także przypadki robót zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Należą do nich:

 • uprawianie żeglugi na wodach śródlądowych o przeznaczeniu drogowym;
 • holowanie i spław elementów drewnianych;
 • karczowanie roślin zalegających w wodach lub na brzegu (w przypadku robót utrzymaniowych dotyczących wód, śródlądowych dróg wodnych i prac remontowych wykonywanych na urządzeniach wodnych);
 • wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w przypadku wystąpienia powodzi;
 • wykonanie urządzeń wodnych przeznaczonych do czerpania wód położonych pod ziemią na potrzeby zwykłego użytkowania wód (do urządzeń tych zalicza się między innymi studnia chłonna
 • korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych w ramach rybołówstwa;
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych o objętości śródrocznej nie większej niż 5 m3 w ciągu doby oraz wprowadzanie substancji ściekowych do wód lub do gruntu w objętości mniejszej niż 5 m3 w ciągu doby w związku z typowymi potrzebami związanymi z korzystaniem z wód (np. użytkowania studni lub studni o mechanizmie czerpalnym i zrzutowym w ramach działania wodnej pompy ciepła
 • pobieranie i odprowadzanie wód powiązane z realizacją odwiertów lub otworów o charakterze strzałowym z zastosowaniem płuczki wodnej w celu przeprowadzenia badań sejsmicznych;
 • czynności związane z odbudową, rozbudową, przebudową lub rozbiórką urządzeń o charakterze pomiarowym posiadanych przez służby państwowe;
 • czynności związane z wyznaczaniem szlaków turystycznych pieszych lub rowerowych, a także prace odnoszące się do budowy, przebudowy lub remontu dróg rowerowych, z wykluczeniem przeprowadzania takich dróg przez teren wód powierzchniowych;
 • procedury związane z zatrzymywaniem wody w obrębie rowów;
 • czynności związane z zahamowaniem odpływu wody napływającej z instalacji drenarskich;
 • czynności odnoszące się do przechwytywania wód opadowych lub pochodzących z roztopów z zastosowaniem systemu i urządzeń melioracyjno-wodnych;
 • umiejscowienie na czas nieprzekraczający 180 dni obiektów budowlanych o charakterze tymczasowym na terenach szczególnie zagrożonych wystąpieniem powodzi.

Pozwolenie wodnoprawne - cena

Wysokość opłat, które trzeba ponieść w związku z realizowaniem procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, jest określona w prawie wodnym. Zgodnie z zapisami tej ustawy udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest obarczone opłatą w wysokości 217 zł. W sytuacji, gdy w decyzji mają być zawarte minimum dwa pozwolenia, które nie dotyczą tego samego rodzaju robót, koszty trzeba pomnożyć przez liczbę pozwoleń. W każdym przypadku sumaryczna wysokość całkowitych wydatków nie może być wyższa niż 4340 zł.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu