Podział działki – procedura i koszty

 

Podział działki budowlanej i rolnej wygląda tak samo. W obu przypadkach należy dopełnić szeregu formalności, opłacić geodetę i zgromadzić odpowiednie dokumenty. Jak przebiega i jak długo trwa procedura podziału działki?

Aby dana nieruchomość mogła zostać podzielona, musi spełniać pewne wymagania. Należą do nich m.in. dostęp do drogi publicznej, zgodność podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku działek budowlanych także dostęp do odpowiedniej infrastruktury (linii energetycznej, wodociągu, gazociągu). Ile trwa podział działki? Formalności urzędowe i czynności geodezyjne zajmują zazwyczaj kilka miesięcy. Koszt podziału działki może wynosić od 2 do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Podział działki – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem do podzielenia działki jest wizyta w starostwie powiatowym właściwym dla lokalizacji danej nieruchomości. W wydziale geodezji należy wypełnić wniosek o wydanie mapy zasadniczej lub katastralnej oraz wypisu z rejestru gruntów dla danej działki. W tym momencie ponosimy pierwsze koszty. Wydanie mapy zasadniczej wiąże się z opłatą w wysokości 150 zł, a wypisu z rejestru gruntów – 50 zł. Otrzymana w starostwie mapa posłuży do stworzenia wstępnego planu podziału nieruchomości. Można go przygotować samodzielnie, jednak najpewniej jest powierzyć to zadanie geodecie – specjalista bezbłędnie wytyczy drogi dojazdowe do nieruchomości i sam podział działki. Taka usługa to koszt ok. 300–400 zł. Rysunek powinien zawierać granice nieruchomości, która będzie dzielona, zaznaczone na czerwono granice wydzielanych działek i ich powierzchnię oraz propozycję dostępu do drogi publicznej dla nowo wydzielonych nieruchomości. Na rysunku powinno znaleźć się również oznaczenie działki zgodne z danymi z księgi wieczystej.

Podział działki – następny krok

Kiedy gotowy jest wstępny plan podziału działki, czas udać się do urzędu gminy, do wydziału geodezji i kartografii. Należy zabrać ze sobą:

  • dokument stwierdzający własność nieruchomości (akt notarialny, stwierdzenie nabycia spadku lub odpis z księgi wieczystej);
  • wypis z rejestru gruntów;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli taka została wydana, a w gminie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego
  • 3 egzemplarze mapy ze wstępnym podziałem działki.

Co się dzieje dalej? Odpowiedni organ władzy lokalnej (wójt, prezydent miasta lub burmistrz) bada cel podziału danej nieruchomości i wydaje opinię w tej sprawie. Można się od niej odwołać w ciągu 7 dni od daty doręczenia. Pozytywna opinia wydana przez wójta czy burmistrza daje zielone światło do wykonania właściwego projektu podziału nieruchomości.

Warto wspomnieć, że podział działki zabudowanej przebiega w taki sam sposób i pozwala w dalszej perspektywie na ustalenie właścicieli danych lokali.

Projekt podziału działki – geodeta z uprawnieniami

Główny projekt podziału działki musi być wykonany przez geodetę z uprawnieniami do dokonywania podziałów nieruchomości i sporządzania dokumentów do celów prawnych. Będzie on wytyczał nowe granice i punkty graniczne na odpowiednich mapach. Aby przygotować główny projekt podziału działki, geodeta umawia się z jej właścicielem oraz właścicielami działek sąsiednich na wizytę na danym terenie, gdzie wyznacza granice nowych działek. Po wykonaniu podziału geodeta składa dokumenty w starostwie, w wydziale geodezji i kartografii, gdzie uzyskuje klauzulę o zgodności ze sztuką tworzenia takiej dokumentacji i przyjęciu jej do zasobu. Przyjęte dokumenty są podstawą do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektowanego podziału.

Planujesz budowę domu? Sprawdź wcześniej dostępność firm budowlanych >>>

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

Ile kosztuje podział działki?

Na tym etapie koszt podziału działki przez geodetę wynosi ok. 2000 zł za wydzielenie dwóch nieruchomości. Jest to cena uśredniona, ponieważ każdy fachowiec może wyceniać swoje usługi inaczej. Wydzielenie większej liczby działek wiąże się ze znacznie większymi kosztami. Wcześniejsze wydatki oscylują wokół sumy 500–600 zł (wstępny wyrys i opłaty urzędowe).

Wniosek właściwy o podział działki – jednostka gminna

Po sporządzeniu właściwego projektu podziału działki należy ponownie złożyć komplet dokumentów u wójta, prezydenta miasta lub burmistrza. Do dokumentów tych należą:

  • dokument stwierdzający własność nieruchomości;
  • decyzja o warunkach zabudowy, o ile taka została wydana;
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
  • wstępny projekt podziału nieruchomości;
  • dokumentacja geodezyjna: mapa z projektem podziału, protokół przyjęcia nowych granic działki podpisany przez właściciela działki i działek sąsiednich, wykaz ewentualnych zmian gruntowych, a jeśli oznaczenie działki w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej – wykaz synchronizacyjny;
  • jeżeli dana działka znajduje się w rejestrze zabytków, konieczne jest pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Po złożeniu kompletu dokumentów organ gminny powinien wydać decyzję w ciągu dwóch miesięcy od dnia dostarczenia dokumentacji. W przypadku braków w dokumentacji osoba starająca się o podział działki będzie wezwana do uzupełnienia formalności w ciągu 7 dni roboczych.

Ostateczna decyzja o podziale działki

Podział nieruchomości wchodzi w życie, kiedy decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna – dzieje się to w momencie, gdy mija termin odwołania się od niej. Podzielone działki zyskują nowe numery i mogą mieć oddzielnych właścicieli. Właściciel podzielonych działek musi wystąpić o założenie nowych ksiąg wieczystych (koszt wynosi 60 zł od działki) i wpisanie do nich prawa własności lub użytkowania wieczystego (koszt 200 zł). Podzielone działki mogą zostać sprzedane oddzielnym podmiotom, oddane w darowiźnie lub przeznaczone pod inwestycje – właściciel ma pełną dowolność w dysponowaniu nimi.

 

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu