Czym jest podatek za grunt i kogo obowiązuje?

 

Podatek od gruntu to nic innego jak opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, do której uiszczenia zobowiązani są właściciele, użytkownicy gruntów, a także osoby, które są w posiadaniu nieruchomości należących np. do gminy. Wysokość podatku jest kwotą stałą, ustalaną przez władze gminy.

Wysokość podatku od gruntu liczona jest poprzez pomnożenie określonej stawki przez wielkość powierzchni gruntu. Istnieje również pewna grupa gruntów, które zwolnione są z opłaty ‒ są to przede wszystkim grunty będące drogami, użytkami rolnymi lub nieużytkami. Podatek należy opłacać w określonych ratach przez cały okres użytkowania wieczystego. Podstawą do naliczania podatku od gruntów jest deklaracja złożona do wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Czym jest podatek od wieczystego użytkowania gruntów?

Podatek gruntowy to tzw. podwójny podatek od nieruchomości ‒ podatek od nieruchomości dotyczy bowiem gruntów, budynków, budowli, także tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od gruntów i nieruchomości muszą płacić osoby fizyczne lub prawne, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi. Podatek ten dotyczy także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na takich samych zasadach jak powyżej. O stosownej opłacie muszą również pamiętać tzw. posiadacze zależni, czyli posiadający nieruchomości należące do skarbu państwa czy np. gminy. Warto zwrócić uwagę, iż istnieje kilka przypadków, w których następuje zwolnienie z zapłaty podatku od gruntów. Ustawa głosi, iż podatek nie będzie wymagany w przypadku użytków rolnych oraz lasów, chyba że są one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatku od gruntów nie płaci się w sytuacji, gdy są one własnością państw obcych, a także międzynarodowych organizacji. Podobnie traktowane są tereny przeznaczone na siedziby konsulatów lub misji. Są to jednak przypadki szczególne i wyjątkowe. Zwolnieniu z opodatkowania podlegają także grunty leżące pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi oraz te przeznaczone pod budowę dróg publicznych. Do tej kategorii należą także grunty leżące na terenach objętych ochroną ‒ całkowitą lub częściową. Może się zdarzyć, że gmina zadecyduje o dodatkowych zwolnieniach dotyczących gruntów znajdujących się na jej terenie.

Ile wynosi podatek od gruntu?

Wysokość podatku jest wartością stałą, liczoną jako iloczyn określonej stawki i powierzchni terenu, o którym mowa. Kwotę taką ustalają władze gminy, na której terenie znajduje się dana nieruchomość. Górna granica podatku od gruntów jest określona w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast o stawce za metr kwadratowy powierzchni decyduje gmina, przestrzegając określonych limitów. O ostatecznej wysokości opłaty świadczy więc powierzchnia gruntu. W jakim terminie należy zapłacić obowiązujący podatek? Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób fizycznych, a inaczej w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W pierwszym przypadku płatności powinny być uiszczane w proporcjonalnych ratach: w marcu, maju, wrześniu i listopadzie (do 15 dnia każdego z wymienionych miesięcy w danym roku podatkowym). W drugiej sytuacji podatek płacony jest w 12 ratach, do 15 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, kiedy to wpłaty należy dokonać do końca miesiąca. Podstawą naliczenia podatku od gruntów jest złożenie stosownej informacji lub deklaracji przez właściciela lub użytkownika wieczystego do wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na położenie danej nieruchomości. Co ważne, dokument taki powinien zostać złożony również przez osoby, które zostały zwolnione z podatku od gruntów.

Podatek od zakupu gruntu, podatek od gruntu na działalność gospodarczą

Podatek od gruntu należy zapłacić również w momencie jego nabywania. Może to być podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC (2%), lub podatek VAT (23%). Pierwszy z nich trzeba uiścić w sytuacji, gdy działka kupowana jest od osoby fizycznej, a drugi, gdy sprzedawca jest przedsiębiorcą i płatnikiem VAT. Warto pamiętać, że podatek PCC powinien zostać naliczony od wartości rynkowej gruntu ‒ jeśli zostanie zapłacony od kwoty znacznie zaniżonej, istnieje ryzyko, że Urząd Skarbowy dopatrzy się nieprawidłowości (ma na to pięć lat) i zażąda dopłaty wraz z odsetkami.

O zapłacie podatku od gruntów muszą pamiętać również przedsiębiorcy ‒ jeśli grunt zostanie uznany za związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązywać go będą najwyższe stawki podatku. Pierwszym krokiem do ustalenia stawki podatku od gruntu będzie więc stwierdzenie, czy jest on wykorzystywany do prowadzenia działalności.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu