Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę (i nie tylko) – 6 rzeczy, które warto o nim wiedzieć

Jako strona postępowania otrzymałeś decyzję o pozwoleniu na budowę, która w jakiś sposób Ci nie odpowiada? A może jesteś inwestorem, który zamiast pozwolenia na budowę otrzymał decyzję odmowną? Albo dokonałeś zgłoszenia, od którego starosta wniósł sprzeciw? Sprawdź, jak napisać odwołanie od decyzji.

Kto i kiedy może się odwołać od decyzji

Odwołanie można wnieść od każdej decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji. Odwołać może się inwestor oraz każda strona postępowania. Czyli możesz to zrobić na przykład w przypadku:

  • zgłoszenia, gdy otrzymałeś sprzeciw do tego zgłoszenia,
  • pozwolenia na budowę lub decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę, jeśli jesteś inwestorem lub jeśli zostałeś uznany za stronę postępowania.

W jakim terminie wnieść odwołanie od decyzji

Na odwołanie się od decyzji administracyjnej masz 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia następnego po tym, w którym odebrałeś decyzję. Czyli, gdy na przykład decyzję odebrałeś 5 sierpnia, odwołanie musisz złożyć najpóźniej 19 sierpnia. Oznacza to, że najpóźniej w tym dniu musisz:

  • złożyć je bezpośrednio na dzienniku podawczym odpowiedniego urzędu albo
  • wysłać w formie dokumentu elektronicznego i otrzymać urzędowe poświadczenie odbioru albo
  • nadać w polskiej placówce pocztowej.

Jeśli ostatni dzień wypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa w najbliższym dniu roboczym.

Co zawrzeć w odwołaniu od decyzji

Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę, od decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę albo od decyzji sprzeciwu do zgłoszenia nie musi mieć jakiejś szczególnej zawartości. Warto w odwołaniu uzasadnić swoje stanowisko, ale nie ma takiego obowiązku. Najważniejsze jest, aby z takiego pisma wynikało, że jesteś niezadowolony z decyzji.

Aby organ nie miał problemów z przyporządkowaniem Twojego pisma do określonej sprawy, powinieneś w odwołaniu jasno wskazać, od jakiej decyzji się odwołujesz – podać numer tej decyzji, datę wydania, numer sprawy. Nie zapomnij też podpisać się i podać swoich pełnych danych (imię, nazwisko, adres).

W jakim urzędzie złożyć odwołanie od decyzji

Odwołujesz się do organu drugiej instancji, ale za pośrednictwem organu pierwszej instancji. Oznacza to, że odwołanie składasz w tym samym urzędzie, który wydał decyzję. Czyli w przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o prawo budowlane – zazwyczaj w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, chyba że decyzję wydał wojewoda, który jest organem pierwszej instancji przy niektórych bardziej skomplikowanych inwestycjach.

Organ pierwszej instancji, czyli zazwyczaj starosta, przesyła odwołanie do organu wyższego stopnia, czyli zazwyczaj do wojewody. Natomiast jeśli to wojewoda wydał pierwotną decyzję, organem odwoławczym jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organ pierwszej instancji może też uwzględnić odwołanie, wtedy nie prześle go do organu odwoławczego, tylko zmieni lub uchyli zaskarżoną decyzję.

Jak przebiega i ile trwa postępowanie przed organem odwoławczym

Organ odwoławczy prowadzi postępowanie w podobny sposób co organ pierwszej instancji. Musi wyjaśnić sprawę i sprawdzić, czy odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Ma na to miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące.

Organ odwoławczy postępowanie zazwyczaj kończy decyzją. Może też wydać postanowienie o niedopuszczalności odwołania lub uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.

Jeśli decyzja wydana przez organ odwoławczy nie zadowoli Cię, możesz wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czy można rozpocząć budowę, jeśli ktoś odwołał się od decyzji

Jeśli jedna ze stron wniosła odwołanie od decyzji, to pozostałe strony są o tym informowane. Jeśli więc jesteś inwestorem i uzyskałeś decyzję o pozwoleniu na budowę, od której sąsiad jako strona postępowania się odwołał, to urząd wyśle do Ciebie pismo informujące o fakcie wniesienia odwołania. W takiej sytuacji zapewne zastanawiasz się, czy możesz rozpocząć budowę. Otóż niestety nie możesz rozpocząć robót do czasu zakończenia sprawy. O tym, jak postępowanie prowadzone przez organ odwoławczy się zakończy, na pewno zostaniesz powiadomiony.

-----------------------------------------------------

Stan prawny aktualny na dzień 20.04.2021 r.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony
przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 256, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 695, poz. 1298, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz.
54, poz. 187),

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

  • firmy budowlane Warszawa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu