Odległości zbiorników na gaz płynny i olej opałowy od budynków i granicy działki

 

Planujesz budowę domu w okolicy, w której nie ma sieci gazowej ani ciepłowniczej? Chciałbyś zamontować zbiornik na gaz płynny albo olej opałowy? Sprawdź, czy zmieści się na Twojej działce.

Wymagania dotyczące sytuowania na działce naziemnych i podziemnych zbiorników na olej opałowy lub gaz płynny znajdują się w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te wskazują, w jakiej odległości od granicy działki i budynków lokalizować zbiorniki. Jeśli masz małą działkę może się okazać, że nie zmieścisz na niej zbiornika. Przyjrzyjmy się zatem tym przepisom i sprawdźmy, jak usytuować na działce zbiornik na gaz płynny lub olej opałowy.

Naziemne i podziemne zbiorniki na gaz płynny – odległości od budynków, granicy działki i linii elektroenergetycznej oraz kolejowej

Niżej podajemy odległości dla zbiorników gazu płynnego o pojemnościach:

  • do 3 m3 – takie są najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym,
  • od 3 do 5 m3 – takie zbiorniki są czasem wykorzystywane przy dużych domach.

W przypadku większych zbiorników przepisy wskazują większe odległości. Sytuując na działce zbiornik na gaz płynny, musimy zachować wszystkie wymagane odległości.

Przepisy wskazują również minimalną odległość, jaką trzeba zachować od innych zbiorników naziemnych i podziemnych. Dla zbiorników z gazem płynnym o pojemności do 5 m3 odległość ta wynosi 1 m.

W przepisach znajdujemy również wymagania dotyczące lokalizacji zbiorników względem napowietrznej linii elektroenergetycznej oraz zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej. Odległości te mierzymy od skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej oraz od szyny linii kolejowej lub tramwajowej. Wynoszą one co najmniej:

  • 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV;
  • 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej równym lub większym od 1 kV.

Naziemne zbiorniki z gazem płynnym – odstępstwa od podstawowych wymagań

W przypadku naziemnych zbiorników gazu płynnego możemy zachować mniejszą odległość od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, jeśli:

  • pomiędzy zbiornikiem a budynkiem zostanie wykonana wolno stojąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego o odpowiedniej klasie odporności ogniowej (wymagana jest co najmniej klasa R E I 120). Wymiary tej ściany i odległość od zbiornika muszą być takie, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się bliżej niż wymagana przez przepisy;
  • odpowiednią klasę odporności ogniowej (co najmniej R E I 120) będzie miał pionowy pas ściany budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika, powiększonej po 2 m z obu jego stron, oraz o wysokości równej wysokości budynku i w tym pasie ściany nie znajdą się otwory okienne ani drzwiowe.

O to, by spełnić te wymagania, zadba projektant przygotowujący projekt instalacji.

W powyższych przypadkach odległość pomiędzy budynkiem a zbiornikiem może wynieść:

1,5 m – w przypadku zbiornika o pojemności do 3 m3,

2,5 m – w przypadku zbiornika o pojemności powyżej 3 m3 do 5 m3.

 

 

Zbiorniki gazu płynnego – pozostałe wymagania

Lokalizując na działce zbiornik na gaz płynny, musimy uwzględnić również inne wymagania. Przepisy zakazują umieszczania takiego zbiornika:

  • w zagłębieniach terenu,
  • w miejscach podmokłych,
  • w odległości mniejszej niż 5 m od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.

Naziemne zbiorniki oleju opałowego – odległości od budynków

Minimalna odległość naziemnego zbiornika na olej opałowy , który zasila kotłownię, od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wynosi 10 m.

Można jednak zmniejszyć tę odległość do 3 m, jeśli ściana zewnętrzna budynku od strony zbiornika będzie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego oraz będzie miała odpowiednią klasę oporności ogniowej (co najmniej R E I 120) lub taka ściana znajdzie się pomiędzy budynkiem a zbiornikiem. Dodatkowo taki zbiornik usytuowany bliżej budynku musi spełnić dodatkowe wymagania, to znaczy powinien być stalowy dwupłaszczowy lub powinien zostać usytuowany na terenie ukształtowanym w postaci niecki, o pojemności większej od pojemności zbiornika, z izolacją, która uniemożliwi przedostawanie się oleju do gruntu.

Podziemne zbiorniki oleju opałowego – odległości od budynków

Odległość od budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej do podziemnego zbiornika na olej opałowy powinna wynosić co najmniej 3 m, a do urządzenia spustowego, oddechowego i pomiarowego zbiornika – co najmniej 10 m. Taki zbiornik powinien być przykryty warstwą ziemi o grubości przynajmniej 0,5 m. Z kolei budynki produkcyjne, magazynowe lub inwentarskie wykonane z materiałów niepalnych muszą się znaleźć od powyższych zbiorników i ich urządzeń w odległości co najmniej 3 m.

O czym powinieneś pamiętać, montując zbiornik na gaz płynny lub olej opałowy

Zanim zdecydujesz się na montaż zbiornika na gaz płynny lub olej opałowy, skontaktuj się z projektantem mającym uprawnienia budowlane. Pomoże Ci on dopełnić formalności związanych z montażem zbiornika i zadba o to, by spełnić wymagania wszystkich przepisów.

Stan prawny aktualny na dzień: 24.07.2019 r.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu