Obowiązki kierownika budowy domu jednorodzinnego (aktualizacja 2021)

Chcesz rozpocząć budowę domu jednorodzinnego? A może już budujesz? Być może zastanawiasz się, za co na budowie jest odpowiedzialny kierownik budowy. Jak często powinien pojawiać się na budowie? Z jakimi problemami możesz się do niego zwrócić? Sprawdźmy, jakie obowiązki na kierownika budowy nakłada prawo budowlane.

Jakie obowiązki ma kierownik budowy domu jednorodzinnego?

Obowiązki kierownika budowy: Zabezpieczenie terenu budowy

Kierownik protokolarnie przejmuje od inwestora, czyli od Ciebie, teren budowy. Od tego momentu to kierownik odpowiada za wszystko, co dzieje się na budowie. Do jego obowiązków należy przede wszystkim zabezpieczenie terenu budowy oraz znajdujących się na nim obiektów i urządzeń, a także dbanie o to, by na teren budowy nie mogły wchodzić osoby nieupoważnione.

Jak wygląda takie zabezpieczenie terenu budowy? Czasem trzeba ogrodzić działkę, a innym razem wystarczy umieścić znaki ostrzegawcze zakazujące wstępu na teren budowy. To kierownik budowy decyduje, jakie zabezpieczenie jest odpowiednie w przypadku konkretnej inwestycji.

Ponadto kierownik w widocznym miejscu (najczęściej od strony drogi) umieszcza tablicę informacyjną oraz specjalne ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Taką tablicę budowy kupisz za kilkadziesiąt złotych na przykład w składzie z materiałami budowlanymi. Wtedy wystarczy tylko odpowiednio ją wypełnić.

Obowiązki kierownika budowy: Zorganizowanie budowy i kierowanie budową

Kolejnym obowiązkiem kierownika budowy jest zorganizowanie budowy i kierowanie tą budową. W praktyce oznacza to, że kierownik budowy:

  • dba o to, żeby podczas wykonywania robót były przestrzegane przepisy, również te dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (to kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na budowie);
  • pilnuje wykonawcy robót i sprawdza, czy wykonuje te roboty zgodnie z przepisami, projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę;
  • zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu. Jest to obowiązek kierownika budowy, co nie oznacza, że to on zatrudnia geodetę. W praktyce często robi to inwestor, dlatego musisz spytać o tę kwestię swojego kierownika budowy. Być może współpracuje on z jakimś zaufanym geodetą, którego poleca, a być może wybór pozostawi Tobie;
  • pilnuje, by stosowano wyroby budowlane o odpowiednich właściwościach, dopuszczone do wykorzystania w budownictwie, mające odpowiednie certyfikaty, jeśli są wymagane;
  • realizuje zalecenia wpisane do dziennika budowy.

Przy budowie domów jednorodzinnych wielu kierowników rozlicza się z inwestorem „za przyjazd” na budowę. W takiej sytuacji inwestorzy zazwyczaj zastanawiają się, jak często kierownik budowy musi przyjechać obejrzeć budowę. Nie ma tutaj reguły. Wszystko zależy od konkretnej inwestycji i samego kierownika budowy. Czasem jest konieczna jego codzienna obecność, innym razem wystarczy, że obejrzy poszczególne etapy robót. Kierownik budowy przede wszystkim powinien: przypilnować, by wykonawca roboty realizował zgodnie z projektem i przepisami oraz odebrać roboty ulegające zakryciu, czyli na przykład fundamenty przed ich zasypaniem, czy zbrojenie przed betonowaniem. A to, czy kierownik ten obowiązek zrealizuje, pojawiając się na budowie codziennie czy też raz na jakiś czas, ma drugorzędne znaczenie.

Obowiązki kierownika budowy: prowadzenie dokumentacji budowy

Kierownik prowadzi dziennik budowy, wpisując w nim przebieg robót budowlanych oraz wszystkie wydarzenia, które mają wpływ na prawidłowość wykonania robót. Powinien robić to systematycznie i w taki sposób, aby było wiadomo, w jakiej kolejności następowały wydarzenia. To kierownik budowy, przez okres trwania budowy, przechowuje dziennik budowy i wszystkie dokumenty stanowiące podstawę wykonywania robót.

Obowiązki kierownika budowy: wstrzymanie budowy

Kierownik ma obowiązek wstrzymać roboty budowlane, jeśli stwierdzi, że może powstać zagrożenie. W takiej sytuacji musi też od razu zawiadomić o tym odpowiedni organ.

Kierownik może też wstrzymać roboty, jeśli są wykonywane niezgodnie z projektem. Wtedy powinien dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zawiadomić o tym inwestora.

Obowiązki kierownika budowy: zgłaszanie robót ulegających zakryciu

Kierownik budowy ma obowiązki również w stosunku do inwestora. Musi Ci zgłaszać do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty, które ulegną zakryciu. Dzięki temu nie przeoczysz niczego na budowie.

Obowiązki kierownika budowy: przygotowanie budynku do odbioru

Na zakończenie wykonywania robót budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany:

  • zapewnić wykonanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem budynku do odbioru;
  • przygotować dokumentację powykonawczą budynku, w skład której wchodzą: dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami, jeśli takie wykonano w trakcie robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze;
  • wpisać w dzienniku budowy, że budynek jest gotowy do odbioru;
  • uczestniczyć w czynnościach odbioru budynku (czyli podczas kontroli nadzoru budowlanego, jeśli się odbywa) i zapewnić usunięcie wad;
  • przekazać Ci oświadczenie o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami oraz o uporządkowaniu terenu budowy. Oświadczenie to dołączasz wraz z innymi dokumentami do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Obowiązki kierownika budowy – podsumowanie

Jak widzisz, nawet przy budowie niewielkich obiektów budowlanych jakimi są domy jednorodzinne, kierownik budowy ma szereg obowiązków do wypełnienia. Odpowiada przede wszystkim za to, by budowa była prowadzona zgodnie z przepisami, projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Oprócz tego musi zadbać o szereg innych kwestii związanych z bezpieczeństwem robót, stosowaniem właściwych materiałów budowlanych, prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji i wreszcie – przygotowaniem budynku do odbioru.

Stan prawny aktualny na dzień 18.02.2021 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu