Które obiekty i roboty budowlane wymagają zgłoszenia?

W dniu 19 września 2020 r. na mocy ustawy nowelizującej[i] ustawę prawo budowlane[ii], wprowadzono zmiany celem których jest ułatwienie inwestorom ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia.

Co uwzględnia nowelizacja prawa budowlanego?

W dotychczasowym brzmieniu ustawy kwestie regulowały przepisy art. 29 P.B., który odsyłał do art. 30 P.B., a przepisy te były wielokrotnie nowelizowane (wprowadzono liczne odesłania i wyjątki od wyjątków), co w konsekwencji sprawiało, iż odczytanie tych przepisów bez znajomości sposobów wykładni prawa było utrudnione. Taka konstrukcja przepisów i nie ułatwia procesu inwestycyjno-budowlanego, gdyż powodowała to, że inwestor niejednokrotnie nie był w stanie odczytać, czy jego inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy jest zwolniona z tych obowiązków.

Począwszy od 19.09.2020r. wprowadzony przejrzysty katalog inwestycji budowlanych w art. 29 P.B. w którym to określono:

  1. rodzaje obiektów budowlanych, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagają  zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (art. 29 ust. 1 pkt 1-30 P.B.),
  2. rodzaje obiektów budowlanych, które nie wymagają ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (art. 29 ust. 2 pkt 1-32 P.B.),
  3. rodzaje robót budowlanych, gdzie niektóre nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagają zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (art. 29 ust. 3 pkt 1-3 P.B.),
  4. rodzaje robót budowlanych, które nie wymagają ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (art. 29 ust. 4 pkt 1-3 P.B.).

W nowym brzmieniu art. 29 P.B.  znalazły się również dwa przepisy wprowadzające wyjątki od wyżej omówionych zasady zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowę czy też dokonania zgłoszenia. Sprawd

Co jeszcze zostało uwzględnione?

Zgodnie z art. 29 ust. 6 P.B.  decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19

Ochrona konserwatorska zabytków

Kolejny przepis stanowiący odstępstwo od art. 29 ust. 1-4 P.B. związany jest z ochroną konserwatorską zabytków. Zgodnie z art. 29 ust. 7 P.B.  roboty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1-4 P.B., wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia

- przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Celem weryfikacji, która inwestycja jest obecnie zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a która również z obowiązku zgłoszenia do właściwego organu, należy zapoznać się z załącznikiem do niniejszego artykułu >>> Sprawdź katalog inwestycji wymagających zgłoszenia >>>Katalog inwestycji wymagających zgłoszenia

---------------------------------------------------
[i] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r., poz. 471)

[ii] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020r., poz. 1333 z późn.)

Stan prawny aktualny na dzień 19.09.2020 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1186; z późn. zmianami- w tekście jako p.b.)

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Poznań

  • firmy budowlane Radom

  • firmy budowlane Rybnik

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu