Kasa fiskalna w branży budowlanej - poznaj przepisy, które Cię obowiązują

Szukasz zleceń budowlanych?

Mamy Klientów na budowę domów- zweryfikowanych do 50 km. DARMOWY dostęp dla zarejestrowanych firm! >>

 • śląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • malopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
Więcej miast i firm >>

Co znajdziesz w tym artykule?

W poniższym artykule chcemy wyjaśnić Ci poszczególne kwestie:

 1. Czy w branży budowlanej istnieje obowiązek korzystania z kasy fiskalnej?
 2. Kiedy można być zwolnionym z korzystania z kasy fiskalnej?
 3. Czy w branży budowlanej wymagana jest kasa fiskalna online?

Stosowanie kasy fiskalnej jest kwestią najmniej kojarzącą się pozytywnie dla większości przedsiębiorców. Jest to sprawa skomplikowana i wymagająca znajomości przepisów. W tym artykule chcemy przybliżyć Ci tę kwestię i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące kasy fiskalnej.

Czy w branży budowlanej istnieje obowiązek korzystania z kasy fiskalnej?

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Mowa w nim jest o tym, że: „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”.

Więc w większości przypadków nawet w tej branży przedsiębiorcy muszą stosować się do powyższej ustawy.

Wbrew pozorom, wystawienie faktury za wykonanie zlecenia nie jest jednoznaczne z wystawieniem paragonu z kasy fiskalnej. Warto zaznaczyć, że od obowiązku tego możliwe są odstępstwa – zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe z kasy fiskalnej. Czym różnią się od siebie wymienione odstępstwa?

Kiedy usługi budowlane mogą być zwolnione z korzystania z kasy fiskalnej?

Zaczniemy jednak od wskazania, gdzie znajdziemy wyjaśnienie dotyczące wymienionych odstępstw.

Prowadząc firmę budowlaną, należy sprawdzić, czy jako przedsiębiorcy, możemy skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

W art. 111 ust. 8 ustawy o VAT mowa jest o zwolnieniu na czas określony niektórych grup podatników oraz części czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Te zasady funkcjonują od 1 stycznia 2022 roku i znajdziemy je w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak już wspominaliśmy w poprzednim akapicie odstępstwa od obowiązku wystawiania paragonu z kasy fiskalnej, istnieją dwa. Możemy je podzielić na: przedmiotowe i podmiotowe. 

 

Podmiotowe odstępstwa od obowiązku kasy fiskalnej

Do tej grupy możemy zaliczyć przedsiębiorców, którzy:

 • świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Co najważniejsze - z ewidencji i dowodów, które dokumentują zapłatę musi też jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła.

Dodatkowo według § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 40.000 zł;

Jednak co zrobić w przypadku, kiedy przedsiębiorca przekroczy limit ustalonych 40 000 zł?

Podatnik, którego obrót przekroczy tę kwotę lub limit niższy liczony w proporcji, traci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w takim przypadku ma on obowiązek wprowadzić urządzenie fiskalne w ciągu 2 miesięcy – czas ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit. Czyli jeżeli, przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa nastąpiło w maju, obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej będzie obowiązywał przedsiębiorcę od lipca.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z kasy fiskalnej.

Jeśli podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, ponieważ spokojnie przekracza próg 40 000 zł, może jeszcze rozważyć zwolnienie ze względu na ilość zleceń lub też formę płatności. Zgodnie z tą pozycją, zwolnieniu podlega świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę,
 • liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Tym samym obowiązkiem podatnika prowadzącego firmę budowlaną musi być orientowanie się i udokumentowanie kwoty osiągniętego obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Przedmiotowe odstępstwa od obowiązku kasy fiskalnej

Według § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z ewidencjonowania na kasie zwalnia się czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 roku.

Ustawodawca w dokumencie wprost wymienia usługi, które są zwolnione z konieczności ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej. Usługi budowlane nie zostały tam jednak uwzględnione, o czym przedsiębiorcy powinni wiedzieć jeszcze przed podjęciem decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej. 

Kasa fiskalna online, a branża budowlana

Kasa fiskalna online w większości branż, a szczególnie w budowlanej wprowadzana jest stopniowo i obejmuje obowiązkiem ewidencjonowania. Urządzenia te łączą się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Proces ten jest bardzo skrócony i nie wymaga od przedsiębiorcy szczególnych umiejętności informatycznych.

Jedyne czym musi się zająć to fiskalizacja kasy.

Od lipca 2021 roku firmy budowlane mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą takiej właśnie kasy fiskalnej online. Co ważne - zakupiona kasa fiskalna dla firmy budowlanej może zostać ujęta w JPK_V7 jako ulga podatkowa! Podatnik ma prawo odliczenia 90% wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Taka ulga na zakup kasy online należy się zarówno podatnikom VAT, jak i nievatowcom. Jeżeli przedsiębiorcy prowadzącemu firmę budowlaną, będącemu czynnym podatnikiem VAT, przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, odliczenia dokonuje się bezpośrednio w pliku JPK_V7 w pozycji P_49.

W przypadku nievatowców, ulgę tę rozlicza się na podstawie wniosku złożonego do swojego Urzędu Skarbowego. Zwrot kwoty powinien nastąpić w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku i zostać przekazany na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest się członkiem. Warto zapamiętać te procedury, ponieważ każdy budowlany przedsiębiorca będzie musiał dokonać takiego zakupu.

Zwrotu zakupionej kasy fiskalnej online można dokonać w JPK_V7. Prawo zwrotu jest w tej branży bezterminowe. 

Jak możemy wszyscy zauważyć branża budowlana nie ma zatrważającej ilości przywilejów, na które może się powołać w każdym miesiącu rozliczeniowym.

Jednak będąc przedsiębiorcą, musisz wiedzieć na jakiej zasadzie działa Twoja firma, jakiej kwoty nie możesz przekroczyć w obrocie, aby tylko fakturować zlecenia. Szczególnie, że szukając samodzielnie możesz trafić źródła przekazujące przeterminowane dane.

Zobacz inne treści dla firm budowlanych:

 • VAT
 • Ryczałt

 

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu