Jaką funkcję pełni kanalizacja burzowa? Jak się ją projektuje?

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wody opadowej ze strefy wokół budynku. Niepoprawnie działająca kanalizacja burzowa może być przyczyną uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynku.

Istniejąca kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna wymusza na zarządcy budynku przyłączenie do takiej instalacji. Jeśli na danym obszarze nie występuje instalacja burzowa, wodę opadową można odprowadzać na własny teren nieutwardzony, pod warunkiem, że nie powoduje to zalewania działek sąsiednich.

Czym jest kanalizacja deszczowa?

Odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej jest najprostszym rozwiązaniem stosowanym w celu zabezpieczenia budynku przed nadmierną ilością deszczówki przenikającej do gruntu otaczającego obiekt. Kanalizacja deszczowa, inaczej określana mianem burzowej, jest specjalną siecią kanałów i rurociągów, która ma na celu sprawne przetransportowanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych lub terenów o gruntach nieprzepuszczalnych. Kanalizacja ogólnospławna, mogąca być systemem gromadzącym deszczówkę, w odróżnieniu od kanalizacji burzowej i sanitarnej może jednocześnie transportować ścieki o charakterze bytowym i deszczowe. W takim przypadku całość płynnych odpadów finalnie trafia do oczyszczalni ścieków, co może być przyczyną okresowych przeciążeń placówki odpowiedzialnej za filtrowanie ścieków. Zaletą indywidualnej kanalizacji deszczowej jest natomiast fakt, iż docierające do niej wody opadowe i roztopowe są transportowane do zbiornika wodnego lub rozsączone do podłoża gruntowego, dzięki czemu nie powodują nadmiernego obciążenia oczyszczalni.

Projektowanie kanalizacji deszczowej - przepisy

Proces projektowania kanalizacji do odprowadzania wód opadowych można podzielić na trzy podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest dobór odpowiedniej koncepcji, drugi polega na opracowaniu projektu budowlanego, natomiast ostatni - na opracowaniu projektu wykonawczego.

W początkowym stadium projektowania trzeba zebrać materiały niezbędne do zaprojektowania tego rodzaju kanalizacji. Należą do nich:

 • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 (w zależności od wielkości obszaru);
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli na danym terenie nie ma obowiązującego MPZP);
 • dane dotyczące uwarunkowań hydrologicznych i hydrogeologicznych występujących na terenie objętym projektem (m.in. wielkości średnich opadów rocznych, parametrów przepuszczalności gruntu, poziomu zwierciadeł wód gruntowych, rozmieszczenia naturalnych cieków).

Kolejny etap prac obejmuje wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych, jakim ma podlegać odprowadzanie ścieków opadowych. Następnie trzeba ustalić, czy planowana inwestycja powoduje prawdopodobieństwo znaczącego lub potencjalnie znaczącego oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu wszystkich wymienionych dokumentów należy ustalić w terenie konfigurację obszaru i jego spadki (ustalić punkty, z których ma zostać odprowadzona woda deszczowa).

Po zrealizowaniu wymienionych etapów można przejść do przyjęcia parametrów niezbędnych do rozpoczęcia wymiarowania odwodnienia:

 • założenia prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu;
 • założenia czasu trwania opadów;
 • wyliczenia natężenia opadu deszczu miarodajnego;
 • założenia wielkości współczynników spływu w odniesieniu do typu zabudowy.

Następny krok polega na wyznaczeniu granic zlewni dla kolejnych odbiorników, a w dalszej kolejności można rozpocząć wstępne ustalenia dotyczące lokalizacji planowanych odbiorników deszczówki. Należą do nich istniejące i projektowane:

 • rowy przydrożne;
 • zbiorniki retencyjne;
 • rowozbiorniki;
 • rowy melioracyjne.

Po ustaleniu kwestii dotyczących odbiorników wody deszczowej trzeba przejść do wytrasowania kanałów (wyznaczenia przebiegu kolektorów i przykanalików, lokalizacji wszystkich rodzajów niezbędnych studzienek i wylotów kanalizacji do miejsc zbiorczych). W następnym etapie można sporządzić roboczy profil podłużny, a następnie uściślić kwestie średnic kanałów i minimalnych spadków. Na koniec pozostaje uzgodnienie tras kanałów w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i wykonanie projektu budowlanego, a następnie wykonawczego.

Jak można odprowadzać wodę w inny sposób?

W przypadku gdy dana działka nie ma warunków do przyłączenia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, istnieje możliwość odprowadzania deszczówki na własny teren, ale musi on być nieutwardzony. Wodę opadową można kierować także do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych. Zabronione jest natomiast odprowadzanie jej na teren przylegających nieruchomości.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu