Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym – procedura i przykłady

Jak sądzisz, ile inwestycji jest realizowanych w 100% zgodnie z projektem budowlanym…? Jeżeli nawet takie się zdarzają, ich odsetek jest naprawdę marginalny, ponieważ zmiany w projekcie budowlanym są na porządku dziennym i nikogo nie dziwią.

Inną kwestią jest to, czy zmiany są istotne, czy też nieistotne - od tego zależy naprawdę wiele. Osobą, która to wskazuje, jest kierownik budowy lub projektant zajmujący się adaptacją projektu. Warto jednak mieć świadomość, że w przypadku złego zaklasyfikowania zmiany, to Ty ponosisz odpowiedzialność prawną.

W tekście znajdziesz następujące informacje:

 • przykłady istotnych i nieistotnych zmian w projekcie budowlanym,
 • procedura ich wprowadzania i koszty z tym związane,
 • odpowiedzialność i sankcje za ich niewłaściwą klasyfikację.

Projekt domu a projekt budowlany

Zacznijmy od tego, że zanim projekty domów stają się projektami budowlanymi, może minąć sporo czasu. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na zakup gotowego projektu, czy postawisz na projekt indywidualny - w każdym przypadku należy dokonać jego adaptacji. Co istotne - adaptacja projektu może być zlecona jedynie projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Dopiero po zakończeniu prac adaptacyjnych, projekt staje się projektem budowlanym.

 

Adaptacja projektu - na czym polega?

Adaptacja projektu to nic innego jak dostosowanie go do zapisów m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymogów techniczno-budowlanych i innych uwarunkowań terenów.

Adaptacja projektu polega na:

 • usytuowaniu domu na konkretnej działce i w odpowiednim jej miejscu,
 • przystosowaniu domu do warunków klimatycznych i gruntowych,
 • ustaleniu powierzchni zabudowy, geometrii dachu, szerokości elewacji, a nawet koloru pokrycia dachu czy koloru i materiału elewacji.

Pamiętaj również o tym, by zachować zgodność projektu z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

Już na etapie adaptacji projektu, który wybrałeś, może się okazać, że jednak lepiej go zmienić, by uniknąć w późniejszych etapach prac wprowadzania wielu istotnych zmian w projekcie budowlanym. Oczywiście, decyzja w każdym przypadku należy do inwestora, ale zdecydowana większość wybiera zmianę projektu na taki, który łatwiej będzie zaadaptować.

Mimo to, wciąż należy pamiętać o tym, że zmiany w projekcie budowlanym będą raczej nieuniknione. Może być ich jednak mniej lub istnieje szansa, że będą jedynie nieistotne.

Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym - główne założenia

Katalog istotnych i nieistotnych zmian w projekcie budowlanym można znaleźć w przepisach prawa budowlanego - dokładnie, w ustawie Prawo budowlane. 

Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19.09.2020 r., wprowadziła znaczące różnice w prawie budowlanym, także w przepisach związanych z odstępstwem od projektu. Zgodnie z aktualnymi przepisami, o istotnym lub nieistotnym odstępstwie mówi się jedynie w odniesieniu do projektu zagospodarowania działki/terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Możesz się teraz zastanawiać - co w przypadku projektu technicznego…? Tam nie klasyfikuje się już zmian jako istotne czy nieistotne. Nie można jednak zapomnieć, że wówczas również należy zastosować się do odpowiedniej procedury (o której będzie mowa w późniejszej części tekstu).

Czym różnią się istotne i nieistotne zmiany w projekcie domu?

Jeżeli chodzi o podstawowe różnice między istotnymi i nieistotnymi zmianami w projekcie budowlanym, warto zacząć od tego, że ich katalog można znaleźć w przepisach prawa budowlanego. W artykule przyjrzymy się poszczególnym zmianom i je pokrótce omówimy.

Oprócz tego, odstępstwa w projekcie budowlanym różnią się również sposobem ich wprowadzenia. Procedury są inne, w zależności od tego, czy zmiana jest istotna, czy nieistotna.

Tak, jak już sygnalizowaliśmy, klasyfikacją zmian zajmuje się kierownik budowy lub projektant z odpowiednimi uprawnieniami.

Istotne zmiany w projekcie budowlanym - dotyczące głównie aktów prawa miejscowego

Zacznijmy od istotnych zmian w projekcie budowlanym. Ich katalog znajduje się w art. 36a ustawy - Prawo budowlane.
Przykłady istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę

Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo budowlane (dokładniej - art. 36a Ustawy), do istotnych zmian w projekcie zaliczają się odstępstwa w zakresie m.in.:

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu, w sytuacji zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu przekraczającego teren działki, na której został zaprojektowany konkretny obiekt budowlany, charakterystycznych parametrów domu/obiektu budowlanego, dotyczących:
  powierzchni zabudowy (w zakresie przekraczającym 5%),
  wysokości budynku, długości i jego szerokości (w zakresie przekraczającym 2%),
  liczby kondygnacji,
 2. warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne (zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych), w tym osoby starsze,
 3. zmian planowanego sposobu użytkowania obiektu budowlanego/części obiektu budowlanego (zmiany całego zamierzenia budowlanego),
 4. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagającym uzyskania/zmiany decyzji uzgodnień czy pozwoleń wymaganych do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia,
 5. zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii itp. na źródło opalane paliwem stałym.

Biorąc pod uwagę powyższy katalog istotnych zmian projektu budowlanego, można z całą pewnością stwierdzić, że dotyczą one kwestii w największy sposób wpływających na obiekt budowlany. Są to zarówno najważniejsze zmiany w projekcie domu, zagospodarowania terenu, czy też przeznaczenia obiektów budowlanych. Obejmują swoim zakresem przede wszystkim akty prawa miejscowego.

Procedura działania w przypadku istotnej zmiany projektu budowlanego

Jaka jest procedura w przypadku zakwalifikowania zmiany projektu domu jako istotnej?

Postępowanie różni się w zależności od tego, czy roboty budowlane są realizowane na podstawie pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia:

w przypadku pozwolenia na budowę, jeżeli nastąpi istotne odstępstwo od projektu, konieczna jest zmiana pozwolenia (analogiczna procedura, ograniczająca się jedynie do planowanej zmiany); istotne odstąpienie można wykonywać dopiero po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu pozwolenia, inwestor jest zobowiązany do prowadzenia prac budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu i projekcie,

w przypadku zgłoszenia z projektem, jeżeli dojdzie do istotnej zmiany projektu, koniecznie jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego lub - alternatywnie - dokonanie ponownego zgłoszenia.

Co ważne - prawo budowlane nie przewiduje odstąpienie od “zwykłego” zgłoszenia.

Zmiany nieistotne w projekcie budowlanym

Przejdźmy teraz do nieistotnych zmian w projekcie budowlanym. Jak się zapewne domyślasz, dotyczą one - jak sama nazwa wskazuje - mniej istotnych zmian w projekcie czy przeznaczeniu obiektu budowlanego. Nieistotne odstępstwa obejmują m.in.:

 • rodzaj materiału dachu i ścian (o ile nie wpływają one na zmianę wielkości domu),
 • przebieg instalacji elektrycznej czy wodnej, ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń (np. zamianę sypialni z pomieszczeniem gospodarczym),
 • liczbę i wielkość okien i otworów okiennych oraz drzwi,
 • wykończenie i kolorystykę elewacji,
 • kąt nachylenia dachu, układ połaci dachowych - tylko wówczas, gdy nie wpłyną na zmianę kubatury budynku i nie będą odbiegać od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki oraz będą zgodne z wymaganiami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Np. zmianą nieistotną będzie zmiana kąta nachylenia dachu z 35 na 40 stopni w przypadku, gdy w MPZP dopuszcza się dachy o kącie nachylenia między 30 a 45 stopni.

Procedura działania w przypadku nieistotnej zmiany projektu budowlanego

Postępowanie w przypadku wystąpienia nieistotnego odstępstwa od projektu budowlanego jest zdecydowanie prostsze niż przy zmianie istotnej. Projektant musi zamieścić w projekcie dokładny opis i rysunek dotyczący zmiany.

W takim układzie do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomieniu o zakończeniu budowy należy dołączyć dodatkowe dokumenty - kopie tych rysunków i - jeżeli zaistnieje taka potrzeba - opis(y).

Dodatkowo, projektant i - opcjonalnie - powiatowy inspektor nadzoru inwestorskiego (tylko wtedy, gdy jest ustanowiony) muszą potwierdzić oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i projektem.

Konsekwencje wprowadzania zmian w projekcie i nieuwzględnienia ich w dokumentacji

Co się dzieje w sytuacji, gdy - mimo wprowadzenia istotnej lub nieistotnej zmiany projektu budowlanego - nie wykona się odpowiednich formalności? 
Jeżeli prace budowlane zostaną wykonane bez wymaganych pozwoleń lub dojdzie do wykonania bardzo znaczącej adaptacji zatwierdzonego już projektu, praca zostanie zaklasyfikowana jako samowola budowlana

W takim przypadku nadzór budowlany może m.in. wstrzymać prace budowlane i/lub nakazać rozbiórkę dotychczas postawionego obiektu. Dodatkowo, na inwestora może zostać nałożona kara grzywny w wysokości nawet ponad 1 000 000 złotych.

Co istotne - jeżeli nadzór budowlany zdecyduje o konieczności rozbiórki obiektu, inwestor przeprowadza ją własnymi środkami i na własny koszt. W przypadku, gdy zwleka z wykonaniem nakazu - może na niego zostać nałożona dodatkowa grzywna.

Legalizacja samowoli budowlanej 

Nie zawsze dokonanie samowoli budowlanej wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla wykonawcy. Istnieje możliwość ich uniknięcia - należy dokonać legalizacji samowoli budowlanej.

Przy zmianach nieistotnych legalizacji może dokonać projektant lub kierownik budowy przez naniesienie zmian w projekcie lub dokumentacji podwykonawczej.

Organ ma wówczas 21 dni, by wnieść sprzeciw - jeżeli tego nie zrobi, nie ma przeszkód, by użytkować budynek. 

Zdecydowanie więcej formalności jest w przypadku zmian istotnych. Należy przygotować wtedy zamienny projekt domu. Dopiero po tym można złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.

Konsekwencje błędnej klasyfikacji istotnych i nieistotnych zmian w projekcie budowlanym

Jak już pisaliśmy na początku tekstu, odpowiednia klasyfikacja zmian w projekcie domu należy do obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu lub kierownika budowy.

Warto mieć jednak świadomość, iż w przypadku pomyłki osoby odpowiedzialnej za kwalifikację odstępstw, konsekwencje błędu ponosi zawsze inwestor. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Kontrola nadzoru może się odbyć niemalże na każdym etapie budowy - nie tylko przy odbiorze budynku, ale również na placu budowy, podczas wykonywanych prac.

Jesteś ciekawy, czy istnieje sposób na to, by pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która realnie popełniła błąd? Inwestor w postępowaniu cywilnoprawnym może dochodzić od projektanta lub kierownika budowy odszkodowania.

Pisząc o odpowiedzialności za kwalifikację odstępstw w projekcie, warto na zakończenie dodać, że nie każda zmiana wymiarów w projekcie jest rzeczywistą zmianą w projekcie budowlanym. Na budowie dopuszcza się odstępstwo od wymiarów w zakresie do 2%. Nie jest to wówczas zmiana - ani nieistotna, ani - tym bardziej - istotna.

Zmiana w projekcie technicznym

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku zmian w projekcie technicznym, nie ma mowy o ich klasyfikacji jako istotne czy nieistotne. Od projektu technicznego można odstąpić, jeżeli jego zmiany zostaną wprowadzone przez projektanta i - opcjonalnie - sprawdzone przez sprawdzającego. Jeśli natomiast zmiany dotyczą rozwiązań podlegających uzgodnieniom,wówczas należy je ponownie uzgodnić.

Mimo że zmiany w projekcie technicznym nie są kwalifikowane jako istotne czy nieistotne, warto pamiętać, by każdorazowo sprawdzić, czy nie wpływają bezpośrednio na projekt zagospodarowania lub architektoniczno-budowlany. Jeżeli tak się stanie, tu już należy odstępstwa zakwalifikować jako istotne lub nieistotne i dalej postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Sprawdź, czy to wiesz!

 1. Ile kosztują zmiany w projekcie budowlanym?
  Nie ma jednej, sztywno ustalonej kwoty za wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym. Wszystko zależy od kilku aspektów, w tym wielkości budynku, zakresu niezbędnych modyfikacji, a także samego projektu. Zdarza się również to, że wyrażenie zgody przez biuro architektoniczne na dokonanie zmian w projektach gotowych jest dodatkowo płatne.
 2. Co zrobić, gdy wybrany przez Ciebie projekt domu wymaga dużych zmian?
  Jeżeli już na etapie adaptacji projektu okaże się, że wymagane będzie wprowadzenie dużej ilości zmian, istnieją 3 wyjścia. Zawsze jest oczywiście opcja modyfikacji projektu (co może znacząco wpłynąć na konstrukcję budynku). Zdecydowanie bardziej opłaca się jednak kupić inny projekt gotowy lub zdecydować się na projekt na indywidualne zamówienie.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 • firmy budowlane Rzeszów

 • firmy budowlane Szczecin

 • firmy budowlane Warszawa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu