I CZĘŚĆ CYKLU: Przed jakimi organami załatwimy formalności w procedurze inwestycyjno-budowlanej. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Ustawa prawo budowlane ustanawia dwa odrębne piony administracji publicznej, które są właściwe do załatwiania spraw w procedurze inwestycyjno-budowlanej.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej

Pierwszym pionem są organy administracji architektoniczno-budowlanej (w skrócie aab), w skład którego to pionu zgodnie z art. 80 ust. 1 pb wchodzą:

 • Starosta (w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta wykonujący zadania Starosty),
 • Wojewoda,
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zasadą jest, że organem I instancji w rozumieniu art. 129 § 1 k.p.a. jest na mocy art. 82 ust. 2 pb Starosta/Prezydent Miasta Na prawach Powiatu i to przed tym organem będziemy załatwiać formalności na gruncie procedury inwestycyjnej.
Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której to co do konkretnych przypadków organem I instancji będzie Wojewoda. Będą to sytuacje opisane w art. 82 ust. 3 pb, kiedy to Wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:

 1. usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 2. hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
 3. dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 4. usytuowanych na obszarze kolejowym;
 5. lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 6. usytuowanych na terenach zamkniętych;
 7. dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 oraz z 2019 r. poz. 630);
 8. elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 9. inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Starosta/Prezydent Miasta na prawach powiatu

W samej procedurze inwestycyjno-budowlanej, poza przypadkami obiektów i robót opisanymi powyżej, organem aab do którego będziemy kierować swoje podanie będzie właściwy miejscowo Starosta/Prezydent Miasta na prawach powiatu, i przed tym organem załatwimy następujące sprawy:

1) uzyskamy pozwoleniem na budowę (art. 28 p.b.),

2) dokonamy zgłoszenia lub też zgłoszenia ,,z projektem” rozpoczęcia robót budowlanych (art. 29, art. 30 ust. 2 i art. z 32 ust. 4 pkt 2 p.b.),

3) uzyskamy pozwolenie lub zgłoszeniem rozbiórki (art. 31 p.b.),

4) uzyskamy decyzję o zmianie pozwolenie na budowę (art. 36a ust.3 p.b.),

5) uzyskamy decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę lub przeniesienia przyjętego zgłoszenia (art. 40 p.b.),

6) otrzymamy dziennik budowy (art. 45 p.b.),

7) uzyskamy decyzję o wejściu na teren sąsiedni, w sytuacji kiedy to roboty budowlane nie mogą być wykonane od strony nieruchomości objętej inwestycją (art. 47 p.b.)

8) dokonamy zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (art. 71 ust. 2 pkt 3 p.b.),

9) uzyskamy zaświadczenie o samodzielności lokalu (art. 217 k.p.a. w zw. art. 2 u.w.l.).

Pozostałe formalności przy realizacji inwestycji budowlanej są zastrzeżone do kompetencji organów nadzoru budowlanego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stan prawny aktualny na dzień 30.11.2019 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; z późn. zmianami- w tekście jako p.b.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; z późn. zmianami- w tekście jako k.p.a.)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 737 z późn. zmianami w tekście jako u.w.l.)

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu