II CZĘŚĆ CYKLU: Przed jakimi organami załatwimy formalności w procedurze inwestycyjno-budowlanej. ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO

Ustawa prawo budowlane oprócz organów administracji architektoniczno-budowlanej wyodrębnia pion organów nadzoru budowlanego, które to organy również mają istotne kompetencje w procedurze inwestycyjno-budowlanej.

Organy nadzoru budowlanego

W skład organów nadzoru budowlanego wchodzą:

  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ administracji zespolonej przy Wojewodzie,
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Podobnie jak w przypadku organów administracji architektoniczno-budowlanej, organem nadzoru budowlanego I instancji w rozumieniu art. 129 § 1 k.p.a. na mocy art. 83 ust. 1 pb jest organ nadzoru najniżej zlokalizowany w strukturze, czyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przed którym to organem będziemy najczęściej załatwiać formalności na gruncie procedury inwestycyjnej.

* Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której to co do konkretnych przypadków organem I instancji będzie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, a będą to sytuacje opisane w art. 82 ust. 3 pb, i przedstawione w artykule dotyczącym organów aab oraz określone w art. 7b ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w zakresie dotyczącym określenia stanu technicznego elektrowni wiatrowej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

W samej procedurze inwestycyjno-budowlanej, poza przypadkami obiektów i robót opisanymi powyżej, organem n.b. do którego będziemy kierować swoje podanie będzie właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i przed tym organem załatwimy następujące sprawy:

1) zgłosimy zamiar rozpoczęcia budowy (art. 41 ust. 4 p.b.),

2) dokonamy zgłoszenia zakończenia budowy (art. 54 p.b.),

3) uzyskamy pozwolenie na użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 55 p.b.).

Organ nadzoru budowlanego ma również rozliczne kompetencje nie związane bezpośrednio z procesem inwestycyjno-budowlanym, a polegającym na:

1) możliwości wstrzymania prowadzonych prac w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach (art. 50 p.b.),

2) legalizacji samowól budowlanych, zarówno tych wykonanych bez pozwolenia na budowę (art. 48 p.b.), jak i tych bez uprzedniego dokonania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy (art. 49b p.b.),

3) przeprowadzenie procedury legalizacji inwestycji wykonanej w sposób istotnie odbiegający od przyjętego w pozwoleniu na budowę projektu budowlanego (art. 51 ust.1 pkt 2 p.b.),

4) kontroli w zakresie stanu technicznego budynku oraz możliwości wydawania w formie decyzji administracyjnych nakazów celem doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami (art. 61-69 p.b.)

Pozostałe formalności przy realizacji inwestycji budowlanej są zastrzeżone do kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej.


Stan prawny aktualny na dzień 30.11.2019 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; z późn. zmianami- w tekście jako p.b.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; z późn. zmianami- w tekście jako k.p.a.)

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (podstawa

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu