Dziennik budowy – gdzie go kupić i kto może dokonywać wpisów?

 

Informacje dotyczące dziennika budowy znajdują się w zapisach prawa budowlanego. Można tam również znaleźć wzór tego dokumentu oraz informacje o tym, jak wypełnić dziennik budowy.

Dziennik budowy to dokument urzędowy, w którym kierownik budowy i inne uprawnione osoby dokumentują przebieg prac wykonywanych na budowie. W dzienniku należy umieszczać informacje dotyczące wszystkich zdarzeń i okoliczności występujących w toku budowy. Dokument ten ma moc dowodową i jest niezbędny zarówno do złożenia zgłoszenia o zakończeniu robót, jak i wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Czym jest dziennik budowy?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego dziennik budowy jest dokumentem urzędowym, w którym znajdują się informacje dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności mających miejsce w toku prowadzonych prac. Dokumentowanie odbywa się w formie dokonywania wpisów. W dzienniku muszą znaleźć się informacje, które mają wpływ na ocenę technicznej prawidłowości wykonywania robót budowlanych, rozbiórkowych lub montażowych. Przepisy wymagają prowadzenia odrębnego dziennika budowy dla każdego obiektu budowlanego, który wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

Gdzie kupić dziennik budowy?

Dziennik budowy musi zostać założony przed rozpoczęciem planowanych robót budowlanych. O dokument ten należy ubiegać się w organie administracyjnym, który wydał pozwolenie na budowę (najczęściej jest to starostwo powiatowe). Urząd jest zobligowany do wydania dziennika w ciągu trzech dni od momentu złożenia wniosku o wydanie go. Wnioskodawcą może być inwestor, właściciel lub osoba działająca w jego imieniu (pełnomocnik). W tym drugim przypadku konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Jeśli o dziennik budowy wnioskuje inwestor lub właściciel, nie wiąże się to z żadnymi wydatkami. We wniosku musi znaleźć się informacja dotycząca numeru wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Za brak wymaganego dziennika budowy grozi kara. Inwestor, który jest zobligowany do pozyskania takiego dokumentu, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 500 zł. Kierownik budowy jest w takim przypadku obarczony odpowiedzialnością zawodową za nadzorowanie robót bez prowadzonego dziennika budowy lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak wypełnić dziennik budowy i kto może to robić?

Osoby, które są uprawnione do dokonywania wpisów do dziennika budowy, są wymienione w przepisach prawa budowlanego. Do osób tych należy właściciel oraz inwestor robót, projektant, kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, uprawnione osoby wykonujące czynności geodezyjne w toku budowy oraz pracownicy organów mogących wykonywać czynności kontrolne dotyczące prowadzonych prac (organy nadzoru budowlanego).

Dziennik budowy jest wydawany w formacie A4. Dokument ten ma podwójne strony – stronę oryginalną oraz kopię. Organ upoważniony do wydania dziennika jest zobowiązany do opieczętowania go (pieczątka musi znaleźć się na każdej stronie dla zminimalizowania prób oszustwa). Zgodnie ze wzorem dziennika budowy, na stronie tytułowej dokumentu należy zamieścić datę jego wydania, liczbę stron oraz nadany numer. Oprócz tego trzeba na niej wpisać odpowiednie dane dotyczące inwestora lub właściciela, kierownika budowy i kierowników robót. Pierwsza strona powinna także zawierać informacje określające typ wykonywanych robót, adres budowy oraz datę i numer wydanego pozwolenia na budowę. Znajduje się tam również pouczenie o konieczności prowadzenia dziennika zgodnie z wymogami prawa budowlanego i podleganiu odpowiedzialności określonej przepisami.

Kolejne strony dziennika wypełnia się wpisami dotyczącymi prowadzonych robót budowlanych – przede wszystkim ich przebiegu i ewentualnych nieprawidłowości. Zgodnie ze wzorem dziennika obok każdej informacji musi znaleźć się data, dane osoby dokonującej wpisu oraz rodzaj pełnionych przez nią samodzielnych funkcji w budownictwie. Jeśli w trakcie trwania prac budowa jest kontrolowana przez organ nadzoru budowlanego, taką inspekcję również odnotowuje się w dzienniku. Tego rodzaju wpis powinien zostać potwierdzony poprzez podpis osoby dokonującej czynności kontrolnych.

Wraz z zakończeniem budowy kierownik dokonuje wpisu, w którym oświadcza, że przeprowadzone prace są zgodne z projektem, obowiązującym pozwoleniem na budowę i zapisami zawartymi w prawie budowlanym. Następnym krokiem jest złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie (rodzaj dokumentu jest określony w pozwoleniu na budowę). Przy składaniu każdego z nich wymagane jest dołączenie oryginału dziennika budowy. Kopia dziennika jest częścią dokumentacji powykonawczej (uwzględniającej zmiany, których dokonano w toku budowy, naniesione na kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego), która zgodnie z prawem budowlanym ma być w posiadaniu właściciela bądź zarządcy obiektu przez cały okres jego użytkowania.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu