Jak poprawnie wypełnić druk IN-1? Gdzie znaleźć przykład kompletnego dokumentu?

Druk IN-1 to zgłoszenie nabycia nieruchomości i jednocześnie zgłoszenie do podatku od nieruchomości. Opłata ta musi być regulowana przez właściciela dobra nieruchomego, czyli osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną.

Nabycie nieruchomości w każdym przypadku wiąże się z koniecznością dopełnienia odpowiednich formalności. Jedną z nich jest zgłoszenie dobra nieruchomego do właściwego organu podatkowego.

Jak przeprowadzić zgłoszenie nabycia nieruchomości?

Nabycie dobra nieruchomego wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu do urzędu gminy lub miasta. Zgodnie z wytycznymi organów podatkowych zgłoszenie to ma formę specjalnej informacji sporządzonej na formularzu IN-1. W dokumencie należy podać wszystkie wymagane dane umożliwiające urzędowi ustalenie wysokości stawki podatku od danej nieruchomości.

Przykład wypełnionego druku IN-1 z reguły jest dostępny w witrynie biuletynu informacji publicznej każdego organu podatkowego. Dzięki temu nawet niedoświadczona w tym zakresie osoba może się dowiedzieć, jakie informacje trzeba zawrzeć w zgłoszeniu nabycia nieruchomości. Planując dokonanie zgłoszenia, należy jednak pamiętać, aby pobierać stosowne druki i wzory dokumentów ze strony tego urzędu, w którym mają one zostać złożone, gdyż każdy miejscowy organ ma swoje zatwierdzone odpowiednią uchwałą wzory dokumentów. W przypadku zgłoszenia nabycia nieruchomości z zastosowaniem nieodpowiedniego formularza urząd potraktuje je jako niezłożone i może nałożyć karę skarbową.

W jakim czasie trzeba dokonać zgłoszenia nabycia nieruchomości?

Złożenie formularza IN-1 dotyczącego zgłoszenia nabycia nieruchomości powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty, w którym powstały okoliczności dające podstawę do stwierdzenia obowiązku uiszczania podatku od dóbr nieruchomych. Dzień ten jest zazwyczaj dniem nabycia danej nieruchomości.

Poinformowanie urzędu o fakcie nabycia nieruchomości może nastąpić na kilka sposobów:

  • osobiście podczas pobytu w urzędzie,
  • poprzez wysłanie listu poleconego,
  • elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej.

Jakie kroki podejmuje organ podatkowy?

Bazując na złożonym formularzu IN-1, urząd podatkowy określa wysokość składki podatkowej za dobro nieruchome. Zainteresowany dostaje odpowiednie pismo informujące o wyniku przeprowadzonych kalkulacji. Dokument z reguły jest dostarczany do właściciela budynku listem poleconym za pośrednictwem organu pocztowego. Zaświadczeniem dla urzędu jest w takim przypadku zwrotne potwierdzenie odbioru podpisane przez adresata. Adres doręczenia przedmiotowej decyzji odpowiada danym zawartym w formularzu IN-1. W otrzymanym dokumencie można znaleźć informacje dotyczące zarówno wysokości składek podatkowych, jak i granicznych terminów ich uiszczania.

W sytuacji, gdy dana nieruchomość jest współwłasnością dzieloną przez osobę fizyczną oraz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, złożenie formularza jest obowiązkiem osoby fizycznej. Jest ona także odpowiedzialna za opłacanie składek, ale zgodnie z wytycznymi dotyczącymi osób prawnych.

Urzędy podatkowe co pewien czas prowadzą czynności dążące do porównania i uściślenia informacji przedstawionych w złożonych formularzach z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz fotografiami nieruchomości sporządzonymi z wysokości. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości organ podatkowy zwraca się do podatników z pismem o dokonanie kontroli przedstawionych w urzędzie deklaracji w odniesieniu do stanu istniejącego. Podatnik ma w takiej sytuacji możliwość złożenia korekty deklaracji w organie podatkowym.

W jakich terminach należy opłacać podatek?

Osoba, która jest właścicielem nieruchomości, jest objęta obligatoryjnym obowiązkiem opłacania podatku od dóbr nieruchomych. Uiszczenie zobowiązania odbywa się w systemie ratalnym. Terminy płatności upływają w następujących dniach:

  • 15 marca,
  • 15 maja,
  • 15 września,
  • 15 listopada.

Wskazane daty dotyczą określonego roku podatkowego.

Podatnik ma również możliwość opłacenia podatku jednorazowo. W takim przypadku wymaganą kwotę trzeba przelać na podane przez urząd konto lub wpłacić w kasie organu przed upływem 15 marca.

Czym grozi zaniechanie zgłoszenia nabycia nieruchomości?

W praktyce bardzo często zdarza się, że osoba nabywająca dobro nieruchome zapomina o konieczności zgłoszenia tego faktu do urzędu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową ze względu na naruszenie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Niedokonanie zgłoszenia nabycia nieruchomości może zostać ukarane karą grzywny w wysokości do 720 stawek dobowych, a nawet pozbawieniem wolności.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

  • firmy budowlane Warszawa

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu