Studnia chłonna – jak ją zbudować i jakie przepisy prawne się z nią wiążą?

 

Zgodnie z zapisami prawa wody opadowe uznawane są za ścieki. Przepisy dotyczące ich odprowadzania są zawarte w kilku aktach prawnych. Jednym ze sposobów na zebranie wody deszczowej jest zastosowanie studni chłonnej.

Studnia chłonna najczęściej służy do odprowadzania deszczówki. Zdarza się, że jest również częścią przydomowej oczyszczalni ścieków. Z jej wykorzystaniem możliwe jest odprowadzenie wód do poziomu gruntów przepuszczalnych.

Zadania studni chłonnej

Studnie chłonne są zazwyczaj wykorzystywane w miejscach występowania gruntów nieprzepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych. Aby studnia mogła spełnić swoje zadania, pod warstwą podłoża nieprzepuszczalnego musi znaleźć się kruszywo w postaci piasku lub żwiru, które będzie filtrować wodę deszczową do poziomu zalegania wód gruntowych.

Przed podjęciem prac związanych z wykonaniem studni chłonnej należy przeprowadzić ocenę warunków gruntowo-wodnych w obrębie danej działki. Czynności te zleca się uprawnionemu geologowi, który określi rodzaj i parametry gruntu oraz poziom występowania zwierciadła wód gruntowych.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby studnia chłonna na deszczówkę była zagłębiona w gruncie na około 3 m. Niemożliwe jest więc zbudowanie jej w miejscach występowania wysokiego poziomu wody gruntowej. W takim przypadku studnia nie spełniałaby swojej funkcji, a efekt byłby odwrotny od zamierzonego, ponieważ wypełniałaby ją woda gruntowa. Dla zapewnienia funkcjonalności urządzenia zaleca się, aby ostatni krąg był oddalony o około 1,5 m od zwierciadła wody gruntowej.

Studnię chłonną można wykorzystać również jako element przydomowej oczyszczalni ścieków. W takim przypadku studnia jest ostatnią częścią układu, który umożliwia przetransportowanie wstępnie oczyszczonych nieczystości do warstw gruntowych. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla drenażu rozsączającego. Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wyposażonej w studnię chłonną, należy zapoznać się z właściwymi przepisami w tym zakresie.

Przepisy dotyczące budowy studni chłonnej

Zakres formalności związany z budową studni chłonnej zależy przede wszystkim od jej głębokości. Bez pozwolenia można natomiast wykonać instalację drenażu, którego rolą jest nasycenie danej powierzchni wodą.

Zgłoszenie robót budowlanych jest wymagane wtedy, gdy głębokość studni chłonnej przekracza 3 m. W dokumentacji wymagane jest określenie parametrów studni oraz jej usytuowanie w stosunku do linii granicznych działki. Wymaganym załącznikiem jest mapa do celów projektowych z naniesioną studnią. Istnieją sytuacje, gdy niezbędne jest pozwolenie na budowę studni (np. gdy wpływa znacząco na stan wód podziemnych).

Obliczenia studni chłonnej są konieczne w przypadku występowania skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych. Projektant przyjmuje odpowiedni przypadek obliczeniowy odzwierciedlający występujące warunki, określa typ studni oraz przeprowadza jej wymiarowanie.

Warto pamiętać, że zgodnie z zapisami prawa budowlanego wody opadowe są traktowane jako ścieki. W warunkach technicznych można znaleźć informację, że działka budowlana, na której zlokalizowane są budynki, musi być uzbrojona w instalację kanalizacyjną umożliwiającą przetransportowanie deszczówki do układu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Jeśli nie ma możliwości korzystania z wymienionych sieci, można kierować wodę na prywatny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zasobników wodnych. Niezgodne z prawem jest odprowadzanie ścieków na obszar sąsiednich działek.

Budowa studni chłonnej

Materiałem, z którego najczęściej buduje się studnie chłonne na deszczówkę, są kręgi betonowe o średnicy 100 cm i wysokości około 50 cm. Budując studnię, należy pamiętać o spełnieniu określonych warunków dotyczących jej usytuowania. Obiekt ten powinien znajdować się przynajmniej w odległości 3–5 m od granicy działki i 30 m od sieci wodociągowej. Maksymalne zagłębienie studni to 3 m. Aby zwiększyć stopień przesączalności wody ze studni do gruntu, istnieje możliwość nawiercenia otworów w najniższym kręgu. Wskazane jest również wykonanie drenażu opaskowego lub powierzchniowego na obszarze, z którego ma zostać odprowadzona woda.

Budowa studni chłonnej polega na zagłębieniu kręgów betonowych w gruncie. Jeśli układ odprowadzający wodę powierzchniową jest wyposażony w drenaż, należy go podłączyć do studni na poziomie około 70 cm pod gruntem. Jego ujście powinno znaleźć się kilkanaście centymetrów ponad poziomem kruszyw znajdujących się w najniżej położonych kręgach. Najlepiej, jeśli wypełnienie będzie stanowić piasek, żwir lub pospółka. Grubość warstwy kruszyw nie powinna być mniejsza nić 50 cm. Dla zabezpieczenia układu przed wymywaniem drobnych cząstek zaleca się zastosowanie blokady w postaci niewielkiej betonowej płyty chodnikowej lub podobnego elementu. Cena budowy studni chłonnej nie jest bardzo wysoka i zależy przede wszystkim od jej rodzaju i jakości materiałów.

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

  • firmy budowlane Rybnik

  • firmy budowlane Rzeszów

  • firmy budowlane Szczecin

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu