Oznaczenia gruntów - symbole, które warto znać

Kupując dom lub działkę, otrzymuje się miejscowy plan zagospodarowania oraz ewidencję gruntów i budynków. Dokumenty te zawierają wiele ważnych informacji. Znajdują się w nich m.in. symbole dotyczące oznaczenia gruntów, które dla laika mogą być trudne do rozszyfrowania. Warto więc wiedzieć, co oznacza każdy z nich.

Symbole oznaczenia gruntów pozwalają dowiedzieć się ważnych informacji na temat działki, którą chce się kupić, a także sąsiadujących z nią terenów. Występują one w formie liter, a każda z nich ma inne znaczenie. Warto wiedzieć, co kryje się pod każdym z tych symboli, ponieważ pozwala to uniknąć niepotrzebnych problemów.

Czym jest ewidencja gruntów i budynków oraz czego dotyczą symbole gruntów?

Ewidencja gruntów stanowi publiczny rejestr, w którym znajdują się wiadomości dotyczące gruntów, budynków oraz lokali wraz z danymi ich właścicieli. Z tego dokumentu można dowiedzieć się bardzo wiele. Dostępne są w nim informacje dotyczące np. specyfiki użytków gruntowych (w tym ich rodzaju, położenia, powierzchni i granicy). Ewidencja zawiera też przydatne symbole oznaczenia gruntów, które informują o ich charakterze. Dotyczą one przede wszystkim terenów rolnych, leśnych, zabudowanych i zurbanizowanych oraz znajdujących się pod wodą.

Oznaczenia gruntów - symbole dla gruntów rolnych i leśnych

Jeśli chodzi o oznaczenia gruntów, symbole znajdujące się w ewidencji często dotyczą gruntów rolnych. W sytuacji, gdy są one zakwalifikowane jako użytki, stosuje się takie znaki jak:

 • R - symbol oznaczający grunty orne;
 • S - symbol oznaczający sady;
 • Ł - symbol oznaczający łąki trwałe;
 • Ps - symbol oznaczający pastwiska trwałe;
 • Br - symbol oznaczający grunty rolne o charakterze zabudowa
 • Wsr - symbol oznaczający grunty znajdujące się pod stawami;
 • W - symbol oznaczający grunty umiejscowione pod rowami.

Niektóre grunty rolne mają jednak charakter nieużytków. Wówczas w ewidencji oznacza się je drukowaną literą N.

Tego typu dokument może także zawierać symbole gruntów leśnych. Lasy oznacza się jako „Ls”, natomiast tereny zadrzewione i zakrzewione jako „Lz”.

Jakie są symbole gruntów zabudowanych i zurbanizowanych?

Ewidencja gruntów i budynków wyszczególnia też grunty zabudowane i zurbanizowane. W dokumencie można znaleźć takie oznaczenia jak:

 • B - symbol odnoszący się do terenów mieszkaniowych;
 • Ba - symbol odnoszący się do terenów przemysłowych;
 • Bi - symbol odnoszący się do innych terenów zabudowanych (np. zajęte pod śmietniki, place składowe, manewrowe i postojowe lub cmentarze);
 • Bp - symbol odnoszący się do zurbanizowanych terenów niezabudowanych lub będących w trakcie zabudowy;
 • Bz - symbol odnoszący się do terenów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym;
 • K - symbol odnoszący się do użytków kopalnych;
 • dr - symbol odnoszący się do różnego rodzaju dróg;
 • Tk - symbol odnoszący się do terenów kolejowych;
 • Ti - symbol odnoszący się do innych terenów komunikacyjnych (np. portów lotniczych, torowisk tramwajowych, parkingów, wałów ochronnych lub dworców autobusowych);
 • Tp - symbol odnoszący się do gruntów, które są przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.

Tego typu symbole oznaczenia gruntów są jednymi z najbardziej istotnych. Warto więc zwrócić na nie szczególną uwagę.

Pozostałe symbole oznaczenia gruntów

Oznaczenia gruntów, które umieszcza się w specjalnej dokumentacji, mogą też dotyczyć terenów znajdujących się pod wodami. W tym przypadku wyszczególnia się takie symbole jak:

 • Wm - oznaczenie gruntów umiejscowionych pod morskimi wodami wewnętrznymi;
 • Wp - oznaczenie gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi płynącymi;
 • Ws - oznaczenie gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi.

Warto przy tym pamiętać, że nie wszystkie tereny są wykazywane w ewidencji. W przypadku sadów o powierzchni nieprzekraczającej 0,1000 ha oraz innych użytków gruntowych, które zajmują mniej niż 0,01000 ha, żadne symbole oznaczenia gruntów nie są wpisywane do dokumentacji.

Symbole oznaczenia gruntów i terenów w planie miejscowym

Kupując działkę, warto zapoznać się również z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowi on akt prawa miejscowego, na podstawie którego ustalone zostaje rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określone, w jaki sposób i w jakich warunkach ma zostać zagospodarowana zabudowa danego terenu. Ten dokument również zawiera ważne symbole, wśród których znajdują się:

 • MN - określenie terenów zabudowy mieszkaniowej o charakterze jednorodzinnym;
 • MN/U - określenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej połączonej z usługami;
 • MW - określenie terenów zabudowy mieszkaniowej o charakterze wielorodzinnym;
 • MW/U - określenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej połączonej z usługami;
 • U - określenie terenów zabudowy usługowej;
 • UO - określenie terenów związanych z usługami oświaty;
 • R - określenie terenów rolniczych;
 • RM - określenie terenów zabudowy o charakterze zagrodowym;
 • P - określenie terenów, na których znajdują się obiekty produkcyjne;
 • ZN i ZP - określenie terenów zielonych;
 • ZL - określenie lasów;
 • ZZ - określenie terenów zagrożonych powodzią;
 • KD i KDW - określenie terenów dróg;
 • KUG - określenie ulicy głównej;
 • KUD - określenie ulicy dojazdowej;
 • KUL - określenie ulicy lokalnej.

Plan miejscowy można zdobyć w wydziale architektury urzędu gminy. Jego obejrzenie jest darmowe, jednak za wykonanie odpisu należy zapłacić.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu