Budowa zjazdu indywidualnego

Budowa zjazdu na działkę wymaga dopełnienia różnych formalności w urzędach. Ich rodzaj zależy od kategorii drogi, przy której znajduje się działka. Przyjrzyjmy się tym procedurom i sprawdźmy, jak uzyskać zgodę na budowę zjazdu.

Zgoda od zarządcy drogi

Formalności związane z budową zjazdu rozpocznij od uzyskania zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu. Zwróć się po nią do zarządcy drogi, którym jest:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przypadku dróg gminnych i wewnętrznych niemających statusu dróg publicznych,
 • zarząd powiatu – dla dróg powiatowych,
 • zarząd województwa – w przypadku dróg wojewódzkich,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – dla dróg krajowych.

***Uwaga: Zarządca drogi może odmówić Ci wydania zgody na lokalizację zjazdu. Może też dać Ci zgodę na czas określony.

W przypadku dróg wewnętrznych, które nie mają statusu dróg publicznych, zgoda jest wydawana w formie zwykłego pisma. Natomiast w przypadku dróg publicznych zgoda na lokalizację zjazdu jest wydawana w formie decyzji administracyjnej. Jeśli w ciągu 3 lat od wydania tej decyzji nie wybudujesz zjazdu, decyzja wygaśnie, więc jeśli po tym okresie zechcesz wybudować zjazd, będziesz musiał uzyskać nową decyzję.

Od decyzji dotyczącej lokalizacji zjazdu możesz się odwołać, jeśli jesteś z niej niezadowolony, bo na przykład otrzymałeś decyzję odmowną.

W zezwoleniu na lokalizację zjazdu zarządca drogi określa usytuowanie zjazdu i wskazuje jego parametry techniczne. Zjazd, który wykonasz, musi spełnić te wymagania. Zarządca drogi sprawdzi bowiem, czy wykonałeś zjazd zgodnie z jego wytycznymi.

W decyzji na lokalizację zjazdu zarządca często również nakazuje uzgodnienie rysunków dotyczących zjazdu lub projektu zjazdu. W takim przypadku musisz je uzgodnić, zanim dokonasz zgłoszenia, o którym przeczytasz w kolejnej części.

Zgłoszenie lub brak formalności

Gdy już masz zgodę zarządcy drogi na lokalizację zjazdu oraz uzgodnione z nim rysunki (jeśli tego wymagał), możesz dopełniać kolejnych formalności, o ile są wymagane. Przyjrzyjmy się im.

Jeśli budujesz zjazd z drogi krajowej lub wojewódzkiej – musisz dokonać zgłoszenia. Natomiast jeśli budujesz zjazd z drogi powiatowej lub gminnej, nie potrzebujesz ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie budowy zjazdu

Zgłoszenia dokonujesz w tzw. organie administracji architektoniczno-budowlanej, którym w przypadku budowy zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich jest wojewoda. W zgłoszeniu określasz rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołączasz:

 • rysunki przedstawiające zjazd uzgodnione z zarządcą drogi, jeśli tego wymagał,
 • decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – oświadczenie to składasz na specjalnym druku i uwzględniasz w nim wszystkie działki, na których znajdzie się zjazd, czyli Twoją oraz drogową, i wskazujesz odpowiedni tytuł dysponowania tymi działkami,
 • ewentualnie inne uzgodnienia i decyzje, jeśli będą wymagane w Twoim przypadku.

Gdy zgłoszenie jest niekompletne, wojewoda wzywa do jego uzupełnienia. Jeśli nie uzupełnisz braków, otrzymasz sprzeciw w formie decyzji, co będzie oznaczać, że nie możesz wybudować zjazdu.

Gdy w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia (do terminu tego nie wlicza się czasu, w którym uzupełniałeś braki) wojewoda nie wyda decyzji o sprzeciwie, możesz rozpocząć budowę zjazdu, jeśli dopełnisz formalności związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym, o których przeczytasz dalej. Uważaj, by nie rozpocząć robót zbyt wcześnie, bo wojewoda ma 21 dni na wydanie decyzji, a nie na dostarczenie Ci jej. Dlatego dla pewności poczekaj kilka dni dłużej albo złóż w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia i roboty rozpocznij dopiero po otrzymaniu tego zaświadczenia.

Zgoda na wykonywanie robót w pasie drogowym

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową zjazdu musisz uzyskać jeszcze jedną zgodę od zarządcy drogi. Jest to zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. W przypadku dróg publicznych zgodę otrzymujesz w formie decyzji administracyjnej. W przypadku dróg wewnętrznych zarządcy czasem (choć nie zawsze) zgodę na zajęcie pasa drogowego wydają w tym samym piśmie co zgodę na lokalizację zjazdu.

Inne uzgodnienia, które mogą być potrzebne przy budowie zjazdu

W niektórych przypadkach – zależnych od konkretnej inwestycji i lokalizacji – mogą Ci być potrzebne inne dodatkowe uzgodnienia lub decyzje. Na przykład, jeśli zjazd znajduje się nad sieciami uzbrojenia terenu, możesz potrzebować uzgodnienia z zarządcą sieci. W takim uzgodnieniu zarządca wskaże, czy przy budowie zjazdu, trzeba dodatkowo zabezpieczyć biegnące pod nim sieci.

Budowa zjazdu – o czym warto pamiętać

Budowa zjazdu z drogi krajowej i wojewódzkiej wymaga dokonania zgłoszenia, natomiast z drogi powiatowej lub gminnej – nie wymaga ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Oprócz tego w każdym przypadku (również przy budowie zjazdu z drogi wewnętrznej) musisz uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację zjazdu oraz na prowadzenie robót w pasie drogowym. W niektórych przypadkach mogą być potrzebne inne uzgodnienia.

 


Stan prawny aktualny na dzień 25 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712, poz. 1815 i poz. 2170)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, poz. 730, poz. 1716 i poz. 1815)

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 • firmy budowlane Olsztyn

 • firmy budowlane Poznań

 • firmy budowlane Radom

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu