Budowa szamba bez pozwolenia (aktualizacja 2021)

Firmy budowlane - komu zlecić budowę domu?

Zobacz listę sprawdzonych wykonawców domu. Kontakty do firm budowlanych z Twojego regionu z terminami na 2023/2024 - w jednym miejscu. Katalog zawiera 4001+ firm.

 • śląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
Więcej miast i firm >>

Kiedy można wybudować szambo na działce?

Szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe możesz wybudować na działce, jeśli są spełnione następujące warunki:

 • działka nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę tego typu urządzeń.

Nie dopuszcza się budowy szamba na obszarze podlegającym szczególnej ochronie środowiska i narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

Jeśli chcesz ścieki z budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub letniskowego odprowadzić do szamba, muszą zostać spełnione oba warunki. Nie możesz podłączyć budynku do szamba, jeśli istnieje możliwość przyłączenia go do sieci kanalizacyjnej albo jeśli plan miejscowy zakazuje budowy szamb lub też wymaga, by ścieki z budynków odprowadzać do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jakie szambo można zbudować na zgłoszenie?

Zgłoszenie różni się od pozwolenia na budowę głównie tym, że nie potrzebujesz projektu budowlanego sporządzonego przez projektanta. Wszystkie dokumenty możesz przygotować samodzielnie. W związku z tym, że udział projektanta nie jest niezbędny, na zgłoszenie można wykonywać tylko niektóre roboty budowlane. Należy do nich budowa bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Jeśli planujesz budowę szamba o większej pojemności, musisz uzyskać pozwolenie na budowę.

Jak zgłosić budowę szamba?

Zgłoszenie budowy szamba składasz w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Wszystkie dokumenty możesz przygotować samodzielnie. Wzór wniosku pobierzesz z dowolnego urzędu. Możesz też przygotować własne pismo, przepisy bowiem nie określają wzoru zgłoszenia. Ważne jest natomiast, by w zgłoszeniu zawrzeć wszystkie wymagane przez przepisy informacje. Sprawdźmy zatem, co powinno zawierać zgłoszenie budowy szamba.

W zgłoszeniu wskazujesz:

 • jakie roboty chcesz wykonać, czyli w naszym przypadku będzie to budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 (w zgłoszeniu wskaż rzeczywistą pojemność szamba),
 • z jakich materiałów zostanie wykonane szambo,
 • w jaki sposób będą prowadzone roboty budowlane,
 • planowany termin rozpoczęcia budowy.

Do zgłoszenia dołączasz:

 • rysunek pokazujący usytuowanie zbiornika na działce, na którym wskazujesz też odległość zbiornika od charakterystycznych elementów – granicy działki, budynków. Do przygotowania tego rysunku możesz wykorzystać np. mapę zasadniczą, którą otrzymasz odpłatnie w wydziale geodezji;
 • rysunek przedstawiający szambo, np. przekrój przez zbiornik;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – składasz je na odpowiednim druku, który otrzymasz w urzędzie. W oświadczeniu wskazujesz, czy jesteś właścicielem działki, na której planujesz wybudować szambo. Jeśli nie jesteś właścicielem, powinieneś mieć zgodę właściciela na wykonanie tych robót. Zgody tej nie musisz dołączać do zgłoszenia;
 • w niektórych przypadkach trzeba do zgłoszenia dołączyć dodatkowe pozwolenia, uzgodnienia lub opinie, np. pismo od zarządcy sieci potwierdzające, że nie ma możliwości przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.

Co zrobić, by zgłoszenie zostało przyjęte?

Urząd ma 21 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku. Jeśli zgłoszenie będzie niekompletne, zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków. Gdy ich nie uzupełnisz, otrzymasz sprzeciw w formie decyzji. Natomiast zgłoszenie zostanie przyjęte, a Ty będziesz mógł wybudować szambo, jeśli zbiornik spełni wymagania przepisów. Przyjrzyjmy się zatem tym przepisom.

Jak usytuować szambo na działce, by spełnić wymagania przepisów?

Lokalizując na działce zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, musisz spełnić przede wszystkim wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje na danym obszarze) oraz rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Z planu miejscowego dowiesz się, czy na Twojej działce można lokalizować szamba i czy trzeba w związku z tym spełnić jakieś dodatkowe wymagania. Natomiast warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazują w jakiej odległości od granicy działki oraz budynków można sytuować szamba. Odległości te zależą od pojemności zbiornika. My zajmiemy się szambami o pojemności do 10 m3, bo tylko takie nie wymagają pozwolenia na budowę oraz zabudową jednorodzinną, zagrodową i rekreacji indywidualnej, dla której przepisy dopuszczają mniejsze odległości niż w przypadku innych rodzajów zabudowy.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej minimalna odległość pokryw i wylotów ze zbiorników o pojemności do 10 m3 od okien i drzwi zewnętrznych do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 5 m, natomiast od granicy działki, drogi lub ciągu pieszego – 2 m.

Przepisy wskazują jeszcze minimalną odległość zbiornika od osi studni, jeśli pobierana z niej woda jest przeznaczona dla ludzi. Odległość ta wynosi 15 m.

Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe możemy też sytuować w odległości mniejszej niż 2 m od granicy działki oraz przy granicy działki, jeśli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej oraz jeśli zachowamy pozostałe odległości, tj. od okien i drzwi oraz studni.

 

 

Stan prawny aktualny na dzień 25.02.2020 r.

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r., poz. 2127, poz. 2320, Dz. U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 282).

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, zmieniony przez: Dz. U. z 2020  r., poz. 1608, poz. 2351 ).

Sprawdź zlecenia w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach:

 • firmy budowlane Katowice

 • firmy budowlane Kielce

 • firmy budowlane Kraków

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Pogotowie Budowlane.
crossmenu